Kommuniké från extra bolagsstämma i Compare-IT

Compare-IT Nordic AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 29 november 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls stämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslutade emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget. Vid stämman fattades även beslut om ändring av bolagsordningen samt om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Godkännande av styrelsens beslutade företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslutade emission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om 20 375 506 kronor före emissionskostnader. Vidare kommer, om företrädesemissionen fulltecknas, antalet aktier i Bolaget öka med 20 375 506 och aktiekapitalet kommer öka med 2 037 550,6 kronor.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, upp till bolagsordningens gränser, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

För mer information, kontakta:

Henrik Jarl, VD, Compare-IT Nordic AB
Tel: 0708-458052
E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Leif Liljebrunn, styrelseordförande, Compare-IT Nordic AB
Tel: 0767-621346
E-post: leif.liljebrunn@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.