Triboron International AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

Styrelsen för Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), vilken beslutades och offentliggjordes den 24 november 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommissions hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 29 november 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.triboron.com) och kommer finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission ABs hemsida (www.aqurat.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Avstämningsdagen för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 2 december 2021. Teckningsperioden löper från och med den 6 december 2021 till och med den 20 december 2021.

Synch Advokat har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

eller besök www.triboron.com

 

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.