Triboron International AB offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen för Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt, i tillägg till det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 29 november 2021 (”Prospektet”), med anledning av Triborons pågående företrädesemission (”Erbjudandet”). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.

Tilläggsprospektet (länk) har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och med anledning av den tilldelning av optioner som pressmeddelades av Bolaget den 1 december 2021. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.triboron.com) och kommer finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission ABs hemsida (www.aqurat.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Den som anmält sig för förvärv av aktier i Erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 14 december 2021. Anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder. Närmare instruktioner för att återkalla en anmälan finns i tilläggsprospektet.

Synch Advokat har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

eller besök www.triboron.com

 

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.