Kommuniké från extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) den 9 december 2021

Kommuniké från extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) den 9 december 2021

 

 

Idag, den 9 december hölls extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) i Stockholm. Bolagsstämman beslutade bland annat att byta namn till Pepins Group AB och att slå ihop bolagets A- och B-aktier till ett aktieslag.

 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida.

 

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag som i huvudsak omfattar följande (1)

 

Att samtliga av bolagets aktier framöver enbart består utav ett aktieslag. Med anledning av detta beslutades att bolaget inför ett omvandlingsförbehåll i enlighet med nedan.

 

Samtliga aktier av serie B ska fyra veckor efter Bolagsverkets registrering av denna bolagsordning omvandlas till aktier av serie A. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen (2)

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande:

 

Att det med anledning av bolaget och Pepins Group AB (publ):s ) (”Pepins”) samgående, formellt bolagets förvärv av Pepins, om en ändring av företagsnamnet på bolaget till Pepins Group AB (publ).

 

Bakgrunden till förslaget är att Pepins varumärke är knutet till vissa viktiga samarbeten. För att i samband med samgåendet få en nystart för bolaget kommer ledningen snarast att initiera ett arbete med varumärket, främst riktat mot visuell identitet och uttryck men även utvärdera om ett annat namn än Pepins passar det nya bolaget bättre.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen (3)

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

 

Möjligheten för bolaget att ge ut både aktier av serie A och serie B i § 5 och omvandlingsförbehållet i § 6 bolagsordningen ska tas bort innebärandes att bolaget enbart har ett aktieslag.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

 

Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade om att aktieägarna Investment AB Spiltan och Tor Bonnier ska återkomma med förslag till antalet styrelseledamöter senast i samband med stämman.

 

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att aktieägarna Investment AB Spiltan och Tor Bonnier ska återkomma med förslag till beslut om arvode senast i samband med stämman.

 

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att aktieägarna Investment AB Spiltan och Tor Bonnier skall återkomma med förslag till styrelseledamöter senast i samband med stämman.

 

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 14:10 CET.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: anders.danielsson@pepins.com

 

eller

 

Mats Jonsson, IR Ansvarig

Telefon: +46 (0)763 16 24 92

E-post: mats.jonsson@laika.se

 

 

 

Om FundedByMe (under namnändring till Pepins Sweden AB)

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (under nämnändring till Pepins Group AB) är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden och står under finansinspektions tillsyn. Bolaget gick i november 2021 samman med branschkollegan Pepins för att bli det självklara valet för kapitalanskaffning och investeringar i växande bolag. Med en digital plattform och effektiva processer ska bolaget hjälpa företag med finansiering från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Gruppen når tillsammans hundratusentals registrerade investerarmedlemmar både i Sverige och globalt.