#21-79   Företrädesemission i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 16 augusti 2021, beslutade styrelsen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (”Bolaget”) den 24 augusti 2021 att genomföra en nyemission av A-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets A-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 augusti 2021. Första dag för handel i Bolagets A-aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 augusti 2021. Avstämningsdag är den 31 augusti 2021.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt av serie A för varje (1) innehavd aktie (oavsett aktieslag). En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktie av serie A. Teckningskursen är 1,30 SEK per A-aktie.

Teckning av aktier av serie A ska ske under perioden från och med den 2 september till och med den 16 september 2021. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME Sweden från och med den 2 september till och med 13 september 2021. Handel i betalda tecknade A-aktier kommer att ske från och med den 2 september 2021 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 27 augusti 2021.
 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden TRA

Kortnamn: FBM TRA

ISIN-kod: SE0016786990

FISN-kod: FUNDEDBYME/SUBS RTS NL PD

CFI-kod:RSSXXR

Första dag för handel: 2021-09-02

Sista dag för handel: 2021-09-13

Instrument-ID: 8CH1

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 074 578

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden BTA

Kortnamn: FBM BTA

ISIN-kod: SE0016787006

FISN-kod: FUNDEDBYME/SH A

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2021-09-02

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 8CH2

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 074 578

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.