Compare-IT Nordic AB (publ) tillträder OurLiving AB och genomför en riktad nyemission till säljarna

Compare-IT Nordic AB (publ) (”Compare-IT” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 oktober 2021 att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i OurLiving AB (”Förvärvet”). Compare-IT har idag genomfört tillträdet av Förvärvet och genomfört en riktad nyemission av aktier till säljarna av OurLiving.

Som framgick av Bolagets pressmeddelande den 28 oktober 2021 var Förvärvet villkorat av att Compare-IT säkerställt finansiering för Förvärvet. Mot bakgrund av att den företrädesemission som offentliggjordes i samband med offentliggörandet av Förvärvet har avslutats, vilket meddelades igår den 21 december, har villkoret nu uppfyllts. Compare-IT har därför tillträtt samtliga aktier i OurLiving idag den 22 december 2021.

 

Kommentar från VD, Henrik Jarl, i Compare-IT

Vi har tidigare kommunicerat våra ambitioner om förvärv, tillväxt och att vi ska positionera oss som ett SaaS bolag inom Proptech och dagens tillträde av OurLiving visar just detta. Nu stärker vi teamet, vi adderar SaaS och breddar vårt erbjudande för att kunna möta kundernas behov. Dessutom breddar vi vår kundbas och skapar möjligheter för fler affärer.

 

Som tidigare kommunicerats uppgick den preliminära köpeskillingen för Förvärvet till 15 440 000 kronor, vilken har beräknats utifrån ett rörelsevärde av OurLiving på en skuld- och kassafri basis (Enterprise Value) om 16 000 000 kronor med justering för en uppskattad nettoskuldsättning och en uppskattad rörelsekapitaljustering. 37,5 procent av den preliminära köpeskillingen. d.v.s. 5 790 000 kronor, erlades kontant till säljarna och 62,5 procent av den preliminära köpeskillingen, d.v.s. 9 650 000 kronor, erlades genom att Bolagets styrelse beslutade, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 november 2021, om en riktad nyemission av aktier i Bolaget till säljarna av OurLiving (”Riktade Nyemissionen”).

 

Den Riktade Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 705 409,3 kronor genom nyemission av 7 054 093 aktier till säljarna av OurLiving. Teckningskursen har fastställts till 1,368 kronor per ny aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om 20 handelsdagar som löpte till och med handelsdagen före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet för Förvärvet. Emissionslikviden uppgår därmed till cirka 9 650 000 kronor, vilket motsvarar den del av den preliminära köpeskillingen som skulle erläggas genom den Riktade Nyemissionen. Styrelsen beslutade att godkänna kvittning i efterhand mot den fordran som säljarna av Ourliving hade på Bolaget för Förvärvet. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att finansiera Förvärvet.

 

 

 

 

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Compare-IT i samband med Förvärvet och den Riktade Nyemissionen.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Henrik Jarl
VD, Compare-IT Nordic AB (publ)
Telefon: 076 762 13 46
E-post: henrik.jarl@compare-it.se

 

Leif Liljebrunn
Styrelseordförande, Compare-IT Nordic AB (publ)
Telefon: 0708-458052
E-post: leif.liljebrunn@compare-it.se

 

 

 

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö. www.compare-it.se