Nyttjande av optioner i CTEK Holding AB

Som beskrivs i noteringsprospektet daterat den 13 september 2021 hade CTEK Holding AB, ett dotterbolag till CTEK AB (publ) och det tidigare moderbolaget i CTEK-koncernen, 6,901,485 teckningsoptioner av serie 3 utestående vid tidpunkten för börsintroduktionen. Teckningsoptionerna kunde nyttjas för teckning av aktier i CTEK Holding AB från den 1 december 2021 till och med den 31 december 2021. Villkoren för teckningsoptionerna är nu uppfylla och styrelsen för CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) har informerats om att samtliga 53 innehavare av teckningsoptioner, inklusive Altor Fund III, CTEK:s ordförande Hans Stråberg och CTEK:s VD Jon Lind kommer att utnyttja sina teckningsoptioner. Den totala teckningslikviden uppgår till cirka 7,6 miljoner kronor.

Efter registrering av de nya aktierna i CTEK Holding AB, som beräknas ske under första kvartalet 2022, förväntas styrelsen i CTEK att kalla aktieägarna till en bolagsstämma för att besluta om apportemission där aktier i CTEK Holding AB som har tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att bytas ut mot aktier i CTEK AB (publ). Bolagsstämman beräknas hållas under första halvåret 2022. Om aktieägarna i CTEK beslutar att genomföra apportemissionen kommer totalt 690 118 aktier i CTEK att emitteras motsvarande en utspädning om 1,4 procent baserat på antalet aktier i CTEK per dagens datum.

CTEK:s VD Jon Lind kommer att avyttra 11,000 aktier i CTEK, motsvarande cirka 2 miljoner kronor, för att finansiera teckningsoptionerna och skatteeffekterna i CTEK Holding AB. Totalt kommer Jon Lind att öka sitt ägande i CTEK-koncernen med 81,530 aktier. Förvaltarna i börsintroduktionen av CTEK, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ), har därför beslutat att ge Jon Lind dispens från den så kallade ”lock up:en” för att möjliggöra avyttring av aktier för att finansiera utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88

Email: Niklas.Alm@ctek.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 14:00 CET den 22 december 2021.