Ytterligare emissionsgarantier gör företrädesemissionen säkerställd till 100 procent

Företrädesemissioneni LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare emissionsgarantier från ett antal större aktieägare, garanterad upp till 100 procent

LifeAssays meddelar härmed att Bolaget, utöver tidigare kommunicerade teckningsförbindelser och garantiavtal, skriftligen avtalat om ytterligare emissionsgarantier. Samtliga av dessa ytterligare emissionsgarantier har lämnats av nya garanter. Totalt har Bolaget därmed skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiavtal om cirka 25 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionslikviden. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd.

Sedan tidigare har teckningsförbindelser om cirka 19 procent av Företrädesemissionen lämnats av John Fällström och Tibia Konsult AB, två större aktieägare i Bolaget, samt av styrelseledamoten Bo Unéus bolag, Hügoth AB, styrelseledamoten Fredrik Häglund, Bolagets VD, Anders Ingvarsson och styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser. Även emissionsgarantier om cirka 41 procent av Företrädesemissionen har sedan tidigare lämnats av externa garantigivare och befintliga aktieägare, vilka är Formue Nord Marknadsneutral A/S, Fredrik Lundgren, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Därutöver har sedan tidigare ytterligare teckningsförbindelser om cirka 20 procent lämnats av Fredrik Åhlander, Staffansgården i Trää AB och Oscar Duvik, samt av Tibia Konsult AB och Biothom Oy, två större aktieägare i Bolaget, av styrelseledamoten Fredrik Häglund, samt av styrelseordförande Anders Norlings bolag, AN Holding AB.Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.  

VD Anders Ingvarsson kommenterar: ”För LifeAssays är det ett oerhört styrketecken att ha ägare som tror så starkt på bolaget att de vill ställa upp med ytterligare emissionsgarantier så att vi får en fullt säkerställd företrädesemission. För övriga aktieägare innebär det en tryggare nyemission och därigenom kommer LifeAssays att vara finansiellt starkare så att vi kan genomföra den strategiska fokuseringen på Humansidan samt att vi även får möjlighet att strukturerat avyttra Veterinärsidan.”

Huvudsakliga villkor i Företrädesemissionen  

  • Företrädesemissionen omfattar högst 55 857 834 aktier av serie B. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie av serie B berättigar till sex (6) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B. 
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,45 kronor per aktie.

Viktiga tidpunkter 

  •  29 juli 2019 – Sista dag för handel i teckningsrätter
  •  31 juli 2019 – Sista teckningsdag 
  •  17 juli 2019 t.o.m. registrering av Företrädesemissionen – Handel i BTB
  •  9 augusti 2019 – Pressmeddelande utfall

För mer information om Företrädesemissionen, se Bolagets prospekt som offentliggjordes den 5 juli 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom patientnära diagnostik. För mer detaljer se www.lifeassays.com