Eternali genomför nyemission av units för att finansiera start av den operativa verksamheten

Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) har den 24 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022, beslutat om nyemission av units. Teckningsperioden sträcker sig från idag, 25 januari, till och med den 17 februari 2023. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser att användas för start av den operativa verksamheten.

Följande villkor i sammandrag gäller för nyemissionen:

  • Nyemission av units där varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget.
  • Teckning av units ska ske under perioden 25 januari – 17 februari 2023 på särskild anmälningssedel eller digitalt med Bank-ID. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
  • Emissionskursen för varje unit är 14 SEK.
  • Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt och varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20 SEK under perioden 3 april – 29 december 2023. Tilldelning genomförs administrativt månatligen under teckningsperioden.
  • Minsta teckning uppgår till 2 000 units, motsvarande 28 000 SEK.
  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen kan vid full teckning komma att uppgå till cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget härutöver att tillföras 8,6 MSEK.
  • Antal erbjudna units uppgår till maximalt 429 000. Om erbjudandet övertecknas kan styrelsen besluta att utöka antalet units med maximalt 335 000.

Representanter från styrelse, ledning och större aktieägare har på förhand indikerat intresse att delta i nyemissionen till ett totalt belopp om 1,5 MSEK, motsvarande 25 procent av de erbjudna aktierna.

Styrelsen ska i första hand besluta om tilldelning till bolagets befintliga aktieägare pro rata i förhållande till antal innehavda aktier och i andra hand till annan som anmält intresse om att få teckna units i emissionen.

Om alla aktier tecknas i enlighet med detta erbjudande kommer en aktieägare som beslutar att inte teckna i denna nyemission att utspädas med 3,51 %. Förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att vara totalt 6,78%.

Bakgrund och motiv

Världen skriker efter träfiber och efterfrågan kommer att öka. Eternali har den hållbara lösningen, där Brasilien erbjuder utmärkta förutsättningar för snabbväxande eukalyptus. Sedan 2020 har Eternali varit aktiva genom kartläggning av tillgångar, etablering av nya kontor och genom att skapa relationer med potentiella kunder.

Under 2022 undertecknade Eternali en avsiktsförklaring som täcker leverans och försäljning av 2,5 miljoner cbm eukalyptus över 4 år, motsvarande ett försäljningsvärde på 2 miljarder SEK. I december 2022 gjordes det första förvärvet.

Med genomfört förvärv och det stora kundintresset är Bolaget nu redo att starta sin operativa verksamhet. Den förestående unit emissionen kommer, vid fulltecknande, att tillföra bolaget medel för att täcka investeringskostnaderna för 2023 avseende de nyförvärvade plantagerna. Bolaget har också en ambition att ta upp lån för att stödja driftskostnader för de första leveranserna.

Övrigt

Styrelsens beslut om nyemission av units innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 42 900 SEK, varav 21 450 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och 21 450 SEK är hänförligt till emission av teckningsoptioner. För det fall övertilldelning utnyttjas uppgår ökningen av Bolagets aktiekapital till högst 33 500 SEK kronor, varav 16 750 SEK är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och 16 750 SEK är hänförligt till emission av teckningsoptioner.

Emissionsinstitut är Eminova Fondkommision AB.

För anmälningssedel och mer information samt inbjudan till investerarträffar, klicka här.

För mer information kontakta:
Tim Carlsson, CFO
mob: +46 70 231 87 01
mail: 
tim.carlsson@eternali.se

Andreas Forssell, CEO
mob: +46 76 015 15 95
mail: 
andreas.forssell@eternali.se

Om Eternali
Eternali är ett skogsbolag med fokus att vara en aktör i den globala värdekedjan för snabbväxande träfiber som råvara. Vår vision är att skapa värde i den gröna omställningen. Eternali är verksamma med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Produktionen och den operativa verksamheten är placerad i norra Brasilien, med huvudkontor i Belém, Brasilien och operativ verksamhet i Urbano Santos, Brasilien. Eternali är ansluten till FN Global Compact och följer dess principer för ett ansvarsfullt företagande. För mer information besök Eternalis hemsida eternali.se.