Flaggningsmeddelande avseende GU Ventures gruppens innehav i Alzinova

Som en följd av en företrädesemission och en riktad nyemission i Alzinova AB (publ), kommer GU Ventures gruppens sammanlagda innehav att ha minskat till under tio procent av rösterna och kapitalet. GU Ventures gruppens ägarandel uppgick före emissionerna till cirka 12,82 procent av röster och kapital och uppgår efter det att emissionerna har registrerats hos Bolagsverket till cirka 9,33 procent av röster och kapital. MIVAC Development AB:s innehav i Alzinova går från cirka 11 procent till 8 procent.

Aktieägarna GU Ventures AB:s och MIVAC Development AB:s sammanlagda aktieinnehav uppgår till 702 312 st aktier i Alzinova AB. Alzinovas totalt utestående aktier före emissionerna var 5 478 400 st aktier och således var GU Ventures gruppens innehav 12,82%.

I den riktade emissionen emitteras 681 822 aktier för 15 MSEK och i företrädesemission 1 369 600 aktier för 30,1 MSEK, sammanlagt 2 051 422 st aktier för 45,1 MSK, vilket efter emissionerna ger totalt 7 529 822 st aktier i Alzinova. Således blir GU Ventures gruppens innehav utspätt till 9,33% av kapitalet och rösterna.

GU Ventures äger 100 000 aktier i Alzinova, varmed GU Ventures ägarandel uppgick före emissionerna till 1,83% procent av röster och kapital och uppgår efter det att emissionerna har registrerats hos Bolagsverket till 1,33% procent av röster och kapital. 

MIVAC Development AB äger 602 312 aktier i Alzinova, varmed MIVAC Development AB:s ägarandel uppgick före emissionerna till 10,99% procent av röster och kapital och uppgår efter det att emissionerna har registrerats hos Bolagsverket till 8,00% procent av röster och kapital. 

Emissionerna kommer att registreras på Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av januari 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Per Wester, VD Alzinova AB (publ)

Telefon: 0708–374 433

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Westers försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl. 11.45.

Kort om Alzinova AB (publ)

Alzinova (ALZ) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB. Läs gärna mer på: www.alzinova.com.

Kort om GU Ventures AB

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures finansierat och utvecklat över 150 nya affärsidéer. En av dessa är Alzinova, som GU Ventures bidrog till att etablera och utveckla i en förkommersiell fas mellan 2008-2011, varefter Alzinova AB bildades. Sedan dess har Alzinova utvecklats i GU Ventures inkubator och finansierats av bl.a. GU Ventures.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Portföljen består idag av 60 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.