Ecoclimes företrädesemission tecknad med 51,2 mkr

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) företrädesemission av B-aktier om cirka 58,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till cirka 51,2 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 51,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 19 december 2018.

VD Lennart Olofsson kommenterar

I detta svåra marknadsklimat är jag ändå nöjd över det förtroende och stora intresse som våra aktieägare och övriga visat i samband med emissionen. Företrädesemissionen ger oss resurser att fortsätta vår expansionsdrivna tillväxt där målet är att nå en rullande årsomsättning om 500 miljoner år 2021. Vi ser med tillförsikt fram emot möjligheten att kunna leverera fortsatta framgångar inom vår affärsverksamhet.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 51,2 miljoner kronor, varav 4 582 409 B-aktier (cirka 61 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 2 946 527 B-aktier (cirka 39 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 4 582 409 B-aktier (cirka 61 procent av emissionsvolymen) och 2 946 527 B-aktier (cirka 39 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt innebärande att Bolaget tillförs cirka 51,2 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 9 miljoner kronor (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 2,4 miljoner kronor).

Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 27 november 2018. De som tilldelas B-aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 19 december 2018. För garantiåtaganden utgår ersättning om 7 procent på garanterat belopp.

Antal B-aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 752 894 kronor genom emission av 7 528 936 nya B-aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 638 783 kronor fördelat på 3 571 000 A-aktier och 22 816 834 B-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka 1 2019.  

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesmissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)
Tel: 070 537 16 42
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018

Om Ecoclime Group AB

Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi och skapar samtidigt en bättre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Umeå. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till att teckna B-aktier i Bolaget har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 27 november 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar inte heller personer i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.