Kvittningsemission i samband med förvärv

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018 beslutat om kvittningsemission av aktier i Knowit AB i samband med betalning av köpeskilling avseende förvärvet av All Rise Media AB. Beslutet innebär att 32 841 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 19 253 760 kronor. 

Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat All Rise Media AB, med tillträdesdag 1 januari 2019. Som betalning av förvärvet har styrelsen för Knowit AB beslutat om kvittningsemission riktad till säljarna i All Rise Media AB 

Emissionskursen fastställdes till 152,24 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 5 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före emissionen totalt 19 220 919 och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 19 253 760 st.

Teckning av aktier skedde 18 december och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 14.00 CET den 19 april 2017. 

För mer information, kontakta

Christina Johansson, kommunikationschef, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 070-542 17 34

eller

Anna Jennehov, CFO, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 06 70

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 200 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.