Footway planerar riktad nyemission om upp till 400 msek

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där distribution av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Footway Group AB (“Footway”) har idag offentliggjort att Footway lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB (“Sportamore”) att förvärva samtliga aktier i Sportamore (“Erbjudandet”). Vid fullföljande av Erbjudandet kommer Footway att genomföra en riktad nyemission av B-aktier i Footway om upp till 400 miljoner kronor.

Emissionslikviden från den riktade nyemissionen ska primärt användas till det kontantvederlag som Footway erbjudit sig att erlägga i Erbjudandet. Den riktade nyemissionen kommer att genomföras till en teckningskurs om 21 kronor per nyemitterad B-aktie i Footway. Då den riktade nyemissionen är kopplad till Erbjudandet kommer nyemissionen endast att genomföras förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

Den riktade nyemissionen är täckt av bindande teckningsåtaganden till ett belopp om 350 miljoner kronor. Bland de som ingått teckningsåtaganden finns Rutger Arnhult via bolag, Svea Ekonomi AB (publ), Stiftelsen Industrifonden och Altocumulus.

Det känns roligt att kunna gå ut med den här nyheten och intresset har varit väldigt stort. Extra positivt att Svea Ekonomi med sin entreprenöriella anda och sin position som en innovativ bank väljer att åta sig att delta i den föreslagna emissionen samt att vi har fortsatt uppbackning från de som känner oss bäst, våra större befintliga ägare”, säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Footway avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 10 mars 2020 för att bemyndiga styrelsen att besluta om den riktade nyemissionen. Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet.

 

 

 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

 

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

 

 

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors

 

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 februari 2020 08:00 CET.