Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Moberg Pharma AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier i Bolaget har ökat till totalt 28 407 452 till följd av genomförandet av den företrädesemission av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie 2023:1, som beslutades av styrelsen den 28 juni 2023 (“Företrädesemissionen”) samt till följd av genomförandet av den riktade emissionen av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie 2023:1, till garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla sin garantiersättning i form av units (“Ersättningsemissionen”).

Företrädesemissionen har ökat antalet aktier och röster i Bolaget med 17 470 149 och Ersättningsemissionen har ökat antalet aktier och röster i Bolaget med 664 370. Det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) uppgår därmed till 28 407 452 och det totala antalet röster uppgår till 28 407 452 per den 29 september 2023, sista handelsdagen i månaden. Samtliga utestående aktier är stamaktier.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 445 974 egna stamaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 – 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2023 klockan 8.30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där första marknadsgodkännande nyligen erhållits. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).