Kommuniké från Moberg Pharmas Extra Bolagsstämma

STOCKHOLM, 9 oktober 2023. Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (“Bolaget”) höll i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 8 september 2023 om emission av 664 370 teckningsoptioner av serie 2023:1 till garanter som valt att erhålla sin garantiersättning i form av units i den företrädesemission av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie 2023:1, som beslutades av styrelsen den 28 juni 2023.

Varje teckningsoption av serie 2023:1 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden 5 juni 2024 till och med den 19 juni 2024. Teckningskursen vid teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2023:1 kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets stamaktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktier, motsvarande cirka 1,0 SEK per stamaktie.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2023 klockan 11.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets tillgång MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, där första marknadsgodkännande nyligen erhållits. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).