Företrädesemission om 95 MSEK i Absolicon efter fem tecknade avsiktsförklaringar med några av världens största multinationella bolag – pilotinstallationer installeras redan under 2022

Fem av världens största multinationella bolag har meddelat att de avser installera Absolicons solteknik och driva sina industriella processer med solvärme. Flertalet av pilotinstallationerna skall installeras redan under 2022. Parallellt närmar sig Absolicon försäljning av produktionslinor. Absolicon genomför därför en företrädesemisson om 95 MSEK för att bli världens ledande företag inom solvärme för industriella processer, en marknad på nära 1 trillion dollar fram till 2050.

Absolicons solfångare T160 har världens högsta optiska verkningsgrad i sin klass. Solfångaren producerar värme och ånga upp till 160 grader för industri och fjärrvärme. T160 är certifierad enligt Solar Keymark i Europa och enligt SRCC i USA samt skyddas av över 70 patent eller patentansökningar.

Efter ett flerårigt utvecklings, marknadsförings- och försäljningsarbete har nu fem av världens största företag meddelat att de avser installera pilotinstallationer med Absolicons solteknik som kan driva industriella processer med solånga i stället för fossila bränslen:

• Världens största bryggeriföretag Anhauser-Busch InBev med varumärken som Budweiser, Corona, Leffe och Beck’s

• Den danska bryggerijätten Carlsberg med ca 100 bryggerier

Birra Peroni, del av det japanska storbryggeriet Asahi.

• Kemikaleproducenten Rallis India, dotterbolag till konglomeratet Tata i Indien.

• Det ledande livsmedelsföretaget Archer Daniels Midland (ADM).

– Avsiktsförklaringarna som tecknats förändrar allt. När dessa enorma multinationella företag satsar på att driva sina industriella processer med solvärme blir världen sig inte lik igen, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Absolicons styrelse har därför beslutat om en företrädesemisson om 95 MSEK med indikativ teckningsperiod 2022-03-31 – 2022-04-21 för att bli världens ledande företag inom solvärme för industriella processer, en marknad på nära 1 trillion dollar fram till 2050.

Absolicons teknik sänker företagens kostnader

Energiorganisationen IRENA förutser investeringar i solfångare hos industrier för nära 1 trillion dollar, motsvarande 8000 miljarder kronor fram till 2050 om vi skall klara 1,5 graders målet. Men storföretagen tänker inte kompromissa med sina vinster. En nyckel till att de viktiga avsiktsförklaringarna kunde tecknats är att Absolicon har visat att koncentrerad solvärme blir billigare för företagen än att fortsätta elda fossila bränslen.

Investeringar i storskalig solvärme ger inte bara låga priser på energin utan också en energisäkerhet där man blir oberoende av händelser på världsmarknaden. Begreppet ”Energy security” förekommer i debatten och kommer troligen bli en viktigare aspekt när städer och industrier skall välja energi i framtiden.

Lokala robotiserade produktionslinor förändrar världens energimix

När de multinationella bolagen avvecklar fossila bränslen behövs hundratusentals solfångare. Absolicon har byggt upp ett globalt nätverk av produktionspartner som med hjälp av lokala robotlinor kan massproducera koncentrerande solfångare till storföretagen. När solfångare massproduceras lokalt kommer även småindustri, jordbruk och sjukhus få tillgång till billiga solfångare för värme och ånga. Utvecklingen kan snabbt förändra världens energimix.

Konkurrenskraftig lösning byggd från grunden

Avsiktsförklaringarna är en grundsten i den strategi för övergång till solenergi som Absolicon byggt med övertygelsen att en omställning av energiförsörjningen till solenergi måste vara storskalig och robotiserad för att vara konkurrenskraftig.

Därför har Absolicon organiserat regionala partners som kan bygga regionala marknader och massproducera solfångarna lokalt i stora volymer. Sammanlagt har Absolicon 18 tecknade ramavtal i olika länder om förvärv av robotiserade produktionslinor som levereras i samarbete med ABB. Absolicon levererar även material till produktionslinorna i form av glas, reflektorplåt och mottagarrör samt allt know-how som krävs för att sälja och bygga solfångarfält till industrier.

Genom pilotinstallationerna får Absolicons partners konkreta exempel på de solenergisystem de kan leverera.

Pilotinstallationerna för solånga blir platser för försäljning och utbildning

Flertalet av pilotinstallationerna skall installeras under 2022 och avsiktsförklaringarna är så skrivna att andra bolag är välkomna att på plats studera hur ångan från solfångarna har integrerats i de industriella processerna. Piloterna får ett stort värde som visningsplatser i Absolicons försäljningsprocess och som utbildningsplatser för de multinationella bolagens tekniker och inköpare.

Så blir Absolicon världens ledande företag inom solvärme för industriella processer

Absolicon accelererar nu ytterligare genom företrädesemissionen om ca 95 MSEK som ska användas för att snabbt genomföra pilotinstallationerna hos de multinationella företagen samt både fortsätta ta hand om det fortsatt höga inflödet av förfrågningar och planera för en omfattande marknadskampanj som skall bli det verkliga genombrottet för Absolicon.

Det faktum att de stora multinationella företagen valt Absolicons teknik blir huvudnumret i en stor försäljningskampanj hösten 2022 med både fysiska och virtuella kundbesök på pilotanläggningarna. Kampanjen förväntas mångdubbla antalet offertförfrågningar och projekteringar av solfångarfält för ånga till industriella processer och positionera Absolicon som världens ledande företag inom industriell solvärme.

Kampanjen förväntas också resultera i försäljning av tillräckliga solfångarvolymer för att motivera robotiserade produktionsanläggningar på tiotalet marknader runt om i världen, även om ledtiderna för affärerna kan vara flera år.

Försäljning av produktionslinor

Parallellt med införsäljningsarbetet hos de multinationella bolagen har Absolicon med partners byggt lokala marknader. Fyra av våra samarbeten med produktionslinepartners har utvecklats så att vi bedömer att de skulle kunna komma att beställa produktionslinor under första halvåret 2022:

 • I Italien arbetar IDEAL-E på bred front med projekt och affärskontakter. Bolaget har uppgivit till Absolicon att de förvärvat en lokal och Absolicon har på planritningarna planerat in hur produktionslinan skall stå. Absolicon lämnat in en ansökan till EU-programmet LIFE som delvis skulle kunna finansiera både en produktionslina och installationer i Italien. Arbetet stärks också av att en avsiktsförklaringarna om pilotinstallationer som tecknats gäller en installation i italienska Bari hos bryggeriet Peroni.
 • En ny aktör i Nordamerika förhandlar om köp av produktionslina utan att först tecknat ett ramavtal. Även där har Absolicon ritat in en produktionslina på kundens planritning. Ett skräddarsytt avtal håller på att utformas. Nordamerika är en stor marknad där nu energipriserna förväntas stiga.
 • Snabb utveckling med Creative Power Solutions i Egypten. Vår partner arbetar i energisektorn och det finns möjlighet till gynnsam finansiering med beslut under våren. Den första planerade installationen är tillräckligt stor för att belägga produktionslinan 100% det första halvåret.
 • I södra Afrika kan en lina komma till stånd i samarbete med Planet Soar i Botswana och Greenline Africa i Sydafrika samt en potentiell finansiär. Planet Soar tillför värdefull finansiell kompetens medan Greenline Africa är mer tekniska och besöker kunder. Förhandlingarna med Greenline Africas kund AB Inbev fortsätter och går stadigt framåt.

Företrädesemission

Avsiktsförklaringarna om de fem pilotinstallationerna är ett viktigt genombrott för Absolicon och förväntas resultera i stora solfångarinstallationer hos många fler fabriker i samma koncerner samt hos fler av de multinationella bolagen. På varje plats där Absolicon bygger en pilot finns även behov av en 10 – 20 ggr större installation som skulle produceras av en lokal partner.

Pilotinstallationerna är krävande och de multinationella bolagen har mycket höga krav på leveranserna. I flera fall har Absolicon utfäst att leverera värme och kommer behöva finansiera installationen. Absolicon har snabbt rekryterat ett tiotal nya medarbetare för att klara både piloterna och projektering & offerter av fler solfångarfält.

Företrädesemissionen om 95 MSEK med en överteckningsoption om 5% tillför vid fullteckning och med utnyttjande av övertilldelningsemission nätt 100 MSEK kronor före emissionskostnader som beräknas till 3 MSEK. Nettolikviden förväntas användas till:

 • Försäljning och marknadsföringskostnader – 40%
 • Utvalda investeringar i solvärmeanläggningar – 50%
 • Forskning & utveckling – 10%

Emissionslikviden skall framför allt användas till att genomföra pilotinstallationerna hos de multinationella bolag Absolicon idag skrivit avsiktsförklaringar med, ge kapacitet att förhandla och utveckla fler projektförslag samt en omfattande marknadskampanj hösten 2022.

Emissionen avslutar det fleråriga införsäljningsarbetet hos multinationella bolag där Absolicon först byggt ett marknadsteam och skapat marknadsföringsmaterial, sedan jobbat brett i många sektorer och kommunicerat med flera hundratals intresserade bolag, därefter fokuserat på livsmedel och dryck där vi förhandlat med ett tiotal av världens största bolag och nu uppfyllt målet som antogs våren 2021 om att teckna fem pilotinstallationer.

Emissionsvillkor

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 95 MSEK med överteckningsoption och tidsplan men inte villkor och teckningskurs för emissionen. Teckningskurs och slutgiltigt beslut om emissionsbelopp och tidsplan kommer att beslutas i mitten av mars i kraft av styrelsens bemyndigande från årsstämman.

Teckningsförbindelser

Absolicon har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt 25 MSEK, motsvarande 26% av teckningsbeloppet från Absolicons vd och huvudägare Joakim Byström samt styrelseledamot Olle Olsson. Absolicon har ej begärt säkerhet för fullgörandet av garantierna.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

 • Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i emissionen: 2022-03-25
 • Avstämningsdag:  2022-03-29
 • Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i emissionen:  2022-03-28
 • Teckningsperiod: 2022-03-31 – 2022-04-21
 • Handel med teckningsrätter:  2022-03-31 – 2022-04-14
 • Handel med BTA: 2022-03-31 – till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket
 • Teckningsresultatet offentliggörs: 2022-04-25 (på eftermiddagen)
 • Emissionen registreras på Bolagsverket: Beräknas ske vecka 19

Marknadsföring under emissionsperioden

Hittills har alla Absolicons emissioner varit övertecknade, den senaste tecknades till 244%. Det beror delvis på att bolaget har ett inarbetat system för att under teckningsperioden mycket kostnadseffektivt nå ut med information om verksamheten i Sverige. Med helsidesannonser i dagspress, e-nyhetsbrev, poddar och internetannonsering når Absolicons marknadsföring hundratusentals människor.

En viktig del i Absolicons mission är utbildning om värdet med solvärme och där arbetar vi med Absolicons eget magasin som kommer ut för åttonde året och trycks i drygt 70 000 exemplar. Magasinet går till alla aktieägare, men skickas även ut med Aktiespararen och finns i Placeringsguiden.

I år är det viktigt att visa på hur beroendet av import av energi som naturgas och olja till Europa ger känsliga energimarknader där priserna kan skena, men där man med storskalig solvärme inte bara kapar kostnaderna utan även kan skapa energisäkerhet för städer och industrier.

Marknadsföringskampanjens final kommer på Absolicondagen under april månad där vi bjuder in alla aktieägare till Härnösand för en gala på teatern och besök i produktionslinan och på våra installationer.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 17:22 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.