Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1

Som tidigare har kommunicerats har TopRight Nordic AB (publ) (“TopRight” eller “Bolaget”) genomfört en riktad nyemission om cirka 30 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Bolaget kommer att emittera och tilldela en (1) teckningsoption av serie TO1 till Bolagets befintliga aktieägare per varje åtta (8) ägda aktier per avstämningsdagen. Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1 är den 13 november 2020.

Befintliga aktieägare kommer att för varje åtta (8) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 9 november 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt. Teckningsoptioner av serie TO1 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME. Första dag för handel är den 13 november 2020.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 5 021 513 teckningsoptioner av serie TO1, varav 2 225 000 i den Riktade Emissionen och 2 796 513 till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande:

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 10,20 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan TopRight tillföras ytterligare maximalt cirka 51 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic AB (publ)
E-post: anders.myrback@toprightnordic.com
Telefon: 0703-32 30 07

Webbplats: www.toprightnordic.com

TopRight
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar vi säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.              

TopRight som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

Fler artiklar om TopRight Nordic AB