FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT +20% (PROFORMA) MED FÖRBÄTTRADE NETTOMARGINALER

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2022, KONCERNEN

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 91 428 tkr (40 423 tkr), vilket motsvarar en ökning om 126%.

• Bruttovinsten (Byråintäkten) ökade med 208% till 20 536 tkr (6 671 tkr)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 3 032 tkr (818 tkr)

• EBITDA – marginalen för perioden ökade till 3,3% (2,0%)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 1 252 tkr (1 127 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (0,03 kr)

• Eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 58 341 tkr (7 732 tkr)

• Likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 17 558 tkr (7 374 tkr)

FÖR PERIODEN 1 JAN – 30 JUNI 2022, KONCERNEN

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 163 683 tkr (71 806 tkr), vilket motsvarar en ökning om 128%.

• Bruttovinsten (byråintäkten) ökade med 154% till 35 286 tkr (13 891 tkr)

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA ökade till 3 999 tkr (1 622 tkr)

• EBITDA – marginalen för perioden ökade till 2,4% (2,2%)

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 550 tkr (1 127 tkr)

• Nettoresultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kr (0,05 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 620 tkr (- tkr)

*Jämfört med motsvarande period föregående år.

PROFORMA 1 APRIL – 30 JUNI 2022, KONCERNEN*

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 20% till 97 mkr under perioden (80,7 mkr)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 6 389 tkr (3 811 tkr) vilket ger en EBITDA marginal på 6,7% (4,7%)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick under perioden till 1 973 tkr (2 190 tkr)

• EBITDA – marginalen före minoritetsjusteringar minskade till 3,4% (4,7%)

PROFORMA 1 JAN – 30 JUNI 2022, KONCERNEN*

• Den totala nettoomsättningen för de enskilda bolagen ökade med 27% till 181,5 mkr under perioden (143,3 mkr)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen uppgick under perioden till 5 349 tkr (4 444 tkr) vilket ger en EBITDA marginal på 5,9% (3,1%)

• Det totala EBITDA resultatet för de enskilda bolagen i koncernen justerat för minoritetsandelar uppgick under perioden till 3 087 tkr (2 397 tkr)

• EBITDA – marginalen före minoritetsjusteringar minskade till 2,9% (3,1%)

* Avser jämförelse totalt för helåret av de enskilda bolagen i koncernen utan elimineringar för koncerninternt eller justering för minoritetsägande. Se sammanställning sid 9-10.

VIKTIGA HÄNDELSER 1 APRIL – 30 JUNI 2022

THINC JETTY COLLECTIVE HAR VERKSTÄLLT BILDANDET AV WEBSEARCH SVERIGE AB – ETT JOINT VENTURE TILLSAMMANS MED FAIR ENTERPRISE NETWORK SWEDEN AB INOM WEBB, APP OCH TEKNIK

Thinc Jetty Collective AB (publ) (”Thinc” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har verkställt bildandet av ett nytt bolag Websearch Sverige AB ”Websearch” tillsammans med Fair Enterprise Network Sweden AB ”Fairenterprise” som aviserades i pressmeddelande 23 mars 2022. Thinc har genomfört en investering motsvarande 540 tkr för 20% i det nya bolaget och likviden har använts av Websearch till att förvärva Fairenterprises verksamhet inom webb och teknik tillsammans med befintliga kund och leverantörsavtal som omsatt ca 4 mkr med resultat före skatt på ca 0,6 mkr räkenskapsåret 2020/21.

CONTEXT MEDIA TECKNAR AVTAL MED LIVSMEDELSPRODUCENT

Thinc-bolaget Context Media har tecknat avtal med en av Sveriges ledande producenter av växtbaserade livsmedel. Avtalet innefattar mediastrategi och mediaförmedling mot den svenska marknaden och uppskattas kunna påverka försäljningen med upp till 3–7% av Context Medias omsättning 2022. ”Mycket glädjande att vi får förtroendet för detta nya uppdrag. Tillsammans med hur året inletts för våra befintliga kunder gör detta att vi ser mycket positivt på 2022.” säger Peter Westman, VD på Context Media.

THINC JETTY COLLECTIVE – ÖKAR ÄGANDET I DOTTERBOLAGET TIGERTON AB TILL 70%

Thinc Jetty Collective AB (publ) (Thinc eller Bolaget) meddelar att Bolaget idag ingått aktieöverlåtelse-avtal avseende 19% av aktierna i Tigerton AB. Efter transaktionen uppgår Thincs ägande till 70% i Tigerton AB. Affären görs med grundarna och tillika delägarna i Tigerton AB – Mar kus Axelsson och Tony Svensson. Tillträdet sker per den 1 juni 2022, men kräver pga den sk Leo-lagen beslut med 90% majoritet vid extra stämma i Thinc som planeras under hösten 2022.

THINC JETTY COLLECTIVE – STYRELSEORDFÖRANDE, LEDAMÖTER OCH COO UTNYTTJAR KÖPOPTIONER FÖR ATT KÖPA AKTIER

Thinc Jetty Collectives styrelseordförande Hans Jacobsson, ledamöter Stefan Winström och Gabriele Helmer samt COO Thomas Lindström har exekverat sedan tidigare utställd köpoption 2019 och köpt totalt 10 201 803 aktier av grundaren Rune Nordström.

CONTEXT MEDIA AB VINNER UPPHANDLING– UPPDRAGET VÄRDERAS TILL 45 MSEK ÖVER TRE ÅR

Thinc-bolaget Context Media har tecknat avtal med en kund inom transportsektorn för medie-byråuppdrag. Avtalet innefattar mediestrategi och medieförmedling och löper över tre år med möjlighet till ytterligare 36 optionsmånader. Avtalet uppskattas till ett värde av 45 MSEK sett över tre år med där den beräknade takvolymen är 60 MSEK. Kunden garanterar inga volymer. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltnings-domstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. ”Mycket glädjande att vi får förtroendet för detta nya uppdrag. Tillsammans med hur året inletts för våra befintliga kunder gör detta att vi ser mycket positivt på 2022.” säger Anders Wallqvist, Ordförande i Context Media och koncernchef i Thinc Jetty Collective.

VD HAR ORDET

Förbättrade marginaler och hög tillväxt präglar Q2 2022

När pandemirestriktioner nu är helt borttagna har även sista delen av vår bransch; event, tagit fart och vi ser en frodande och välmående koncern fortsätta växa med fokus på konsolidering under senaste kvartalet.

Konsolidering har fått vara viktigt eftersom hög tillväxt och flera förvärv under 2021 och under Q1 2022 krävt tid och energi för att landa och bli en tydlig och trygg del av helheten. Verksamheten i övrigt fortsätter bevisa sin existens som koncern genom att kontinuerligt förbättra det interna arbetet och ökad omsättning.

Utöver onboardingen av våra tidigare genomförda förvärv har vi genomfört ny investering i Websearch Sweden samt ökat vår ägarandel i webbyrån Tigerton till 70%. Med Websearch stärker vi vårt erbjudande inom webb, app och teknikutveckling, vilket ligger i linje med vår långsiktiga strategi för koncernen. Jag är övertygad om dessa investeringar kommer att ge oss mycket god avkastning kommande år.

Stadig orderingång

I ett allt mer oroligt Europa, med energikriser, inflation, värmebölja och krigshot noterar koncernen att den diversifierade kundstocken och de många olika tjänsteområdena skapar ett lugn i verksamheten. Vår order-ingång är fortfarande stabil och ytterst lite påverkad av omvärlden i stort. Med vårt tydliga fokus på att skapa affärsnytta ser vi möjligheter att ta marknadsandelar när kunder vid en lågkonjuktur historiskt ser över vilken roi (return on investment) de får på sina investeringar.Vår förmåga och erbjudande blir därmed än mer relevant. Vi följer dock självklart utvecklingen nogsamt och är beredda att vidta åtgärder om och när vi behöver.

Ekonomi i korthet

Jag vill lyfta fram juni med några rader eftersom juni normalt sett är en månad med lägre omsättning än t.ex. april och maj. Juni visar dock en fantastisk tillväxt om +73% för de rörelse-drivande bolagen. Hela 4 bolag visar +100% i tillväxt. Även i en jämförelse med ”Covid-året” 2021 är det en stark prestation. Särskilt roligt är det med bolaget Prodekor som med en ökning om 237% bekräftar att eventbranschen är tillbaka.

Kvartalet

Med den fina junimånaden får vi en tillväxt i de rörelsedrivande bolagen om ca 20% proforma jämfört med samma period förra året och en tillväxt om hela 27% ackumulerat 2022. Vi har också under andra kvartalet stärkt vår EBITDA-marginal i de rörelsedrivande bolagen till 6,7% (4,7%) proforma vilket ger en EBITDA-marginal ackumulerat för halvåret om 5,9% (3,1%) proforma. I kronor blir omsättningen för kvartalet därmed 96 msek mot 80 msek fg år, och EBITDA 6,4 msek mot 3,8 msek föregående år.

Det betyder att vi med stark tillväxt, som normalt kostar i form av lägre marginal, totalt i stort sett är på planerade marginalnivåer. Till sist vill vi ge beröm till nytillkomna Websearch som levererar ett mycket fint resultat. Ett mycket bra tillskott till koncernen både kompetens-, och intäktsmässigt!

Ökade synergier

Rörelsen mot att tydligare arbeta mot ComTech dvs den ökade it-,teknik-, och webbbaserade delen av verksamheten fortsätter skapa synergier i koncernen och mot koncernens kunder. Allt fler kunder arbetar nu med e-learning, sökmotorsoptimering, digitala köp, integration mellan olika system och försäljnings-, och utvecklingsstrategier online. Jag är övertygad om att denna trend bara kommer att fortsätta öka och jag känner att vi är väl positionerade att utnyttja de möjligheter som ges inom området ComTech.

Kundbasen breddas

Att kunderna känner sig nöjda, fortsätter köpa och utvecklar sina arbeten inom koncernen är a och o för fortsatt framgång. Det glädjer oss därför att allt fler kunder väljer att utveckla sin affär med Thinc, som t.ex. nya kunden Ica Reklam som tidigare låtit koncernen bistå med kundtidningsproduktion och som nu tecknat ramavtal kring utökade tjänster. Också sommarens Almedalen är ett tecken på ökat förtroende där b.la. Alektum Group, som tidigare anlitat delar av koncernen för olika taktiska och operativa projekt nu lät Thinc bidra med strategi och genomförande kring PR i Almedalen.

Resten av året

Vi har hög fart i arbetet att identifera och påbörja dialoger med bolag som kan förstärka vårt Stockholmskontor alternativt yttterligare teknikbolag eller specialistbolag inom den kreativa delen. Med ett fantastiskt första halvår bakom oss är jag övertygad om att vi trots många orosmoln i vår omvärld kan leverera mot vårt långsiktiga tillväxtmål och närma oss de lönsamhetsmål som vi satt upp. Vår spännande resa har precis börjat och jag hoppas att du som kund, aktieägare, entreprenör eller anställd i något av våra bolag vill vara med ombord!

Anders Wallqvist, VD Göteborg i augusti 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se