Förtydligande kring föreslagen företrädesemission

Pressmeddelande

Stockholm 2018-10-04

Förtydligande kring föreslagen företrädesemission

Umida Group AB (publ) kommunicerade igår att styrelsen föreslår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som vid fullteckning kan tillföra bolaget 21,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Därutöver föreslås en s k övertilldelningsoption som kan tillföra bolaget 3,9 miljoner kronor.

Som tidigare kommunicerats vid flera tillfällen är bolagets långsiktiga mål att nå 300 miljoner kronor i omsättning år 2020. Umidas starka organiska tillväxt behöver dock kompletteras med ett eller flera förvärv för att nå en volym och omsättning varifrån en långsiktig och lönsam tillväxt kan drivas samt för att utjämna vår säsongsvariation.

Emissionslikviden skall i huvudsak användas för nya förvärv samt eventuellt även till en investering i en modern och flexibel bag-in-box produktionslinje, vilket ger Umida goda förutsättningar att bli en trovärdig aktör och leverantör på den stora, stabila och lönsamma vinmarknaden i Norden, både på legoproduktionssidan samt med egna varumärken. En mindre del av emissionslikviden skall användas till att återbetala brygglån bolaget tagit upp.

”Vår ambition är att fortsätta växa i snabb takt genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Vi har även planer på att investera i ny modern automatisk bag-in-box produktionslinje samt i utrustning för att stärka hantering av vin och alkoholfritt samt investera i våra befintliga varumärken på fler marknader. Samtliga delar är viktiga tillväxtområden för Umida och för att finansiera denna tillväxtresa behöver bolaget kapitalskott och väljer att föreslå en företrädesemission.” uppger Katarina Nielsen, VD Umida Group AB.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med ca 45% men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sammanfattning 

  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen skall huvudsakligen användas för kommande förvärv samt eventuellt även för investeringar i en eller flera nya produktionslinjer. 
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna, varvid sex (6) befintliga aktier ska berättiga till teckning av fem (5) nya aktier. Aktieägare på avstämningsdagen erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier.
  • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 12 november 2018.   
  • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 14 november 2018 till och med den 30 november 2018.   
  • Bolaget kommer efter genomförandet av Företrädesemissionen tillföras cirka 21,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. 
  • Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 25 procent jämfört med genomsnittskursen den 3 oktober 2018 innan publicering om Företrädesemissionen. 
  • Företrädesemissionen förutsätter att extra bolagsstämman den 2 november 2018 beslutar enligt styrelsens förslag.    
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK motsvarande ca 19 procent av Företrädesemissionen och har därutöver erhållit garantiåtaganden om cirka 15 MSEK motsvarande ca 70 procent, från ett garantikonsortium bestående av externa investerare. Ytterligare information om garanterna kommer att inkluderas i memorandumet för Företrädesemissionen, vilket förväntas publiceras omkring den 7 november 2018.  

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen 

Händelse  Datum 
Memorandum beräknas   publiceras på Bolagets hemsida  7 november 2018 
Sista dag för   handel med B-aktier inklusive teckningsrätter  8 november 2018 
Första dag för   handel med B-aktier exklusive teckningsrätter  9 november 2018 
Avstämningsdag   för deltagande i Företrädesemissionen 12 november 2018
Sista dag för teckning av aktier utan företrädesrätt 30 november 2018 
Slutligt   teckningsresultat i Företrädesemissionen oentliggörs  10 december 2018 
Leverans av nya aktier   (preliminärt)  28 december   2018

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018.