Freja eID Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 70 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Freja eID Group AB (publ) ("Freja eID Group" eller "Bolaget") (Nasdaq First North Premier Growth Market: FREJA) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission om totalt 933 333 nya aktier till en teckningskurs om 75,00 kronor per aktie (den "Riktade Emissionen"). Genom den Riktade Emissionen tillförs Freja eID Group cirka 70 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från såväl svenska som internationella investerare.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen

Styrelsen för Freja eID Group har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 933 333 aktier till en teckningskurs om 75,00 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 70 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, och det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Teckningskursen om 75,00 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 12,6 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 11 maj 2021. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av befintliga och nya aktieägare, däribland Hamrins Stiftelse, Roosgruppen och Swedbank Robur.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella och välrenommerade investerare samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Emissionslikviden från den Riktade Emissionen kommer att användas till förstärkning av Bolagets rörelsekapital samt att finansiera Bolagets fortsatta kommersialisering av Freja eID i Sverige och internationellt. Fokus kommer vara på användaranskaffning.

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om tolv månader efter likviddagen för den Riktade Emissionen. Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som innehar cirka 54,38 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier i Freja eID Group under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 14,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 933 333 från 5 356 588 till 6 289 921. Aktiekapitalet kommer att öka med 145 833,29 kronor, från 836 966,875 kronor till 982 800,165 kronor.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 23.50 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB

Mobil: +46 733 45 89 02

E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)