Fuud offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

STOCKHOLM, 8 juni, 2022 11.15 CEST

Styrelsen i FUUD AB (publ) (“Fuud” eller “Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 78,1 MSEK (“Företrädesemissionen”), vilken beslutades den 20 maj 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt (“Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Fuud har företrädesrätt att teckna fyra (4) nya aktier per varje fem (5) befintliga aktier, dvs. en teckningsrelation om 4:5.
  • Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget initialt cirka 78,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 1,84 SEK per unit, vilket motsvarar 0,23 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje unit består av åtta (8) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,38 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner beräknas Fuud därmed tillföras ytterligare cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 juni till och med den 23 juni 2022.
  • Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna löper från och med den 11 november till och med den 25 november 2022.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier i form av så kallade botten- och toppgarantier. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till cirka 80,2 procent av Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs att Bolaget erhåller en emissionslikvid om 1,0 MSEK, motsvarande 1,3 procent av Företrädesemissionen.

Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 8 juni 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuings och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.fuudunited.com, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Nordic Issuings, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8 juni 2022 Offentliggörande av Prospektet
9 juni – 20 juni 2022 Handel i uniträtter
9 juni – 23 juni 2022 Teckningsperiod
9 juni 2022 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU (betalda tecknade units)
29 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Blom, VD

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Tfn: 070-655 56 98

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 11.15 CEST.

Om Fuud-koncernen

Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden med strategi att fortsätta anskaffa och utveckla nya varumärken med stabil intjäningspotential samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly, Bezzt of Nature och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Fuud. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fuud kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Fuud offentliggjorde den 8 juni 2022.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med “kvalificerade investerare” (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Förordningen“); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som “relevanta personer”). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Fuuds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Fuud lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.