Fuud offentliggör utfall av företrädesemission

STOCKHOLM, 28 juni, 2022 08.45 CEST

FUUD AB (publ) (”Fuud” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 maj 2022 (“Företrädesemissionen”). Totalt har 13 406 637 units, motsvarande cirka 31,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Därutöver har 21 152 278 units, motsvarande 49,9 procent av Företrädesemissionen tecknats av emissionsgaranterna. Därmed tecknades totalt 34 558 915 units i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 81,4 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Fuud cirka 63,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 juni 2022. Företrädesemissionen omfattade högst 42 431 117 units, varav 13 206 471 units, motsvarande cirka 31,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Totalt har 200 166 units anmälts för teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt har 13 406 637 units, motsvarande cirka 31,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Därutöver har 21 152 278 units, motsvarande cirka 49,9 procent av Företrädesemissionen tecknats av emissionsgaranterna. Därmed tecknades totalt 34 558 915 units i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 81,4 procent av Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North“) och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 27, 2022.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Fuud med 276 471 320 aktier till 700 782 498 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 13 823 566,00 SEK till 35 039 124,90 SEK.

Teckningsoptioner

De 34 558 915 teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i Företrädesemissionen kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 11 november till och med den 25 november 2022. Det krävs en (1) teckningsoption av serie TO 2 för teckning av en (1) ny aktie till ett lösenpris om 0,38 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 34 558 915 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 727 945,75 SEK och Bolaget tillföras ytterligare cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fuudunited.com.

Ersättning för garantiåtaganden

För lämnande garantiåtaganden i Företrädesemissionen utgår ersättning varvid ersättning för lämnad bottengaranti om cirka 53,8 MSEK utgår med tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ersättningen för lämnad toppgaranti om cirka 1,0 MSEK utgår med 13 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 15 procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter har fastställts till 0,23 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Redeye AB härom senast den 1 juli 2022. Eventuellt beslut om nyemission av aktier till garanterna avses fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juli 2022, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Blom, VD

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Tfn: 070-655 56 98

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2022 kl. 08.45 CEST.

Om Fuud-koncernen

Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden med strategi att fortsätta anskaffa och utveckla nya varumärken med stabil intjäningspotential samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu följande varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill, Nathalie’s, Barfly, Bezzt of Nature och Legendz.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Fuud. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Fuud kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Fuud offentliggjorde den 8 juni 2022.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med “kvalificerade investerare” (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Förordningen“); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som “relevanta personer”). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Fuuds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Fuud lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.