FX International AB (publ.): Utfall i företrädesemission

Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden i FX International AB:s (”FXI”) företrädesemission om högst cirka 17 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 14,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 86 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 9 733 333 aktier och FXI tillförs 14,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 17 december 2018. 

”Emissionen är nu avslutad och vi är med tanke på rådande klimat på aktiemarknaden och den allmänna oron i världen och i Sverige glada att vi säkrat investerare som varit med och garanterat vår emission då de tror på bolaget. Hade vi fått önska hade vi velat ha större spridning i aktien, vilket varit vår avsikt med att ha garanter och inte teckningsåtagande från början. Vi är glada för att vi ändå fått en del nya aktieägare och jag ser fram emot att få omvandla FXI till ett starkt alternativ för investerare under kommande år och det har vi nu resurser att göra.

FXI kommer nu att fokusera på upprättande av fondstrukturen som vi tidigare meddelat och i och med att vi nu fått tillskott av kapital kan vi själva också investera i fonden, dels för att visa trovärdighet gentemot våra kunder, men också för att få en god egen avkastning på kapital som kan bidra till drift och framtida avkastning i bolaget. Det tillskott som vi beräknar kommer till under de kommande 12-18 månaderna från optioner kommer även det att i huvudsak användas för att stärka vår egen förvaltning och bygga bolagets fundament så att vi har en trygg bas och kan fortsätta vår expansion enligt plan.

Målet för FXI är att inom 1-2 år ha positivt resultat och visa vägen till framtidens långsiktiga och mest ekonomiskt fördelaktiga investerande för de som vill ha mindre kostnader för förvaltning och mer smart automatik som bygger på opartisk handel och inte nyckfullhet i marknaden.”, säger VD, Ole Helland, FX International AB (publ.)  

Teckning och tilldelning 

Företrädesemissionen tecknades till 14,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 86 procent. 9 733 333 aktier nyemitteras och FXI tillförs därmed 14,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK inklusive kostnad för garanti. 1 866 827 aktier (motsvarande cirka 19 procent av de tecknade aktierna) tilldelas tecknare med företrädesrätt. 7 651 289 aktier (motsvarande cirka 79 procent av de tecknade aktierna) tilldelas garanterna. Resterande tecknade 215 217 aktier (cirka 2 procent) tilldelas tecknare utan företräde. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. Samtliga tecknare kommer att tilldelas samma antal optioner som tilldelade aktier som del av BTU (betald tecknad Unit) enligt emissionsvillkoren. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 17 december 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När FXI:s företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 21 086 010 stycken och aktiekapitalet ökar därmed från tidigare 2 838 169,20 SEK till 5 271 502,50 SEK.

Handel med BTU 

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stockmarket fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i slutet av december 2018.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission har varit finansiell rådgivare till FXI i företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  

Partner Fondkommission AB

Telefon: 031-761 22 30

E-post: info@partnerfk.se

Denna information är sådan information som FX International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018.