Gemstone Capital A/S har beslutat att teckna 78 250 aktier

Styrelsen i Spermosens AB (’Bolaget’) har idag 11 maj 2021 beslutat att med stöd av bemyndigande, från den extra bolagsstämman 21 januari 2021, om en riktad nyemission av högst 78 250 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 825 kronor. Rätten att teckna de nya aktierna ska tillkomma Gemstone Capital A/S (’Gemstone’).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och Gemstone, som ger Gemstone en rätt att under viss tid teckna upp till 156 501 aktier i en eller flera framtida emissioner. Gemstone har nu påkallat sin rätt till teckning av en del av dessa aktier. För varje tecknad aktie ska erläggas 5,63 kronor, d v s totalt 440 547,50 kronor.

“Det känns oerhört glädjande att Bolagets finansiella rådgivare Gemstone Capital A/S har valt att påkalla sin rätt till förvärv av aktier, i anslutning till Bolagets första handelsdag på Spotlight Stock Market. Vi ser detta som ännu ett stöd och bevis på tilltron till vår framtida utveckling av Bolaget, säger John Lempert, VD för Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl 20:05.

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens, som grundades 2018, utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Den patentansökta teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i äggceller. Spermosens första produkt, JUNO-Checked, består av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser bindningskapaciteten till äggcellen vilket möjliggör ett individualiserat val av lämplig fertilitetsbehandling baserat på den uppmätta bindningskapaciteten.