Grängesberg Exploration Holding AB genomför kvittningsemission om 2 MSEK till Nordiska

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (”GEX Holding” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en kvittningsemission om 50 000 000 aktier till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) (”Nordiska”) till ett pris om 0,04 kronor per aktie. Emissionen genomförs som reglering av en del av Nordiskas fordran på GEX Holdingkoncernen.

Kvittningsemissionen har beslutats av Bolagets styrelse den 19 november 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020 och innebär reglering av 2 000 000 kronor av Nordiskas fordran på GEX Holdingkoncernen. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittningsemissionen och att den är till nytta för Bolagets nuvarande aktieägare.

Emissionskursen om 0,04 kronor per aktie har bestämts genom affärsmässiga förhandlingar med Nordiska och styrelsen har därigenom säkerställt emissionens marknadsmässighet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Bolagets skuldbörda genom att kvitta den aktuella skulden mot aktier i Bolaget.

Kvittningsemissionen medför att det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 50 000 000 aktier från 1 829 601 687 till 1 879 601 687. Aktiekapitalet ökar med 500 000 och innebär en utspädning av aktiekapitalet med 2,7 procent.

KONTAKTPERSON Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

 

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-11-23, klockan 08.50.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.
 

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (f.d. Metallvärden i Sverige AB (publ)) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (METV) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-nummer för Grängesberg Exploration Holding AB:s aktier är SE0005798220.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information, vänligen besök:

https://www.metallvarden.se/ och https://grangesbergexploration.se/.