#18-107 Företrädesemission i Metallvärden i Sverige AB

En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (”Bolaget”) har den 5 december 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 december 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 december 2018. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear per den 13 december 2018 (”Avstämningsdagen”).

För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,10 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 17 december 2018 till och med den 8 januari 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 17 december 2018 till och med den 4 januari 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 17 december 2018 fram till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 december 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige TR
Kortnamn: METV MTF TR
ISIN-kod: SE0012013233
FISN-kod: METALLVARD/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-12-17
Sista dag för handel: 2019-01-04
Instrument-ID: 4SUQ
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 101 008 092
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige BT
Kortnamn: METV MTF BT
ISIN-kod: SE0012013241
FISN-kod: METALLVARD/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-12-17
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4SUR
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.