Hedera Group AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
 

Styrelsen i Hedera Group AB (publ) (”Hedera” eller ”Bolaget”) beslutade den 10 februari 2022, med efterföljande godkännande på extra bolagsstämma den 14 mars 2022 om företrädesemission bestående av 5 088 977 aktier  (”Företrädesemissionen”). Den som på avstämningsdagen den 16 mars var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie. Varje fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier. Investeringsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hederagroup.se och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 18 mars när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 16 mars 2022 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter var den 14 mars. Teckningsperioden löper från den 18 mars till den 1 april.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det investeringsmemorandum Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Hederas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Hedera har gjort efter bästa förmåga men som Hedera inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Hedera. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

För ytterligare frågor, kontakta:

VD – Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO – Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
Per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se
 

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen och Livsanda Care AB erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se