Hedera Group AB (publ) offentliggör teckningskurs samt inleder nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4

Hedera Group AB (publ) (”Hedera” eller ”Bolaget”) har idag, den 16 maj 2022, fastställt teckningskursen samt inleder nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen har omräknats baserat på företrädesemissionen som styrelsen beslutade om den 10 februari 2022 och extra bolagsstämman godkände den 14 mars 2022 (”Företrädesemissionen”). Efter omräkning medför varje Teckningsoption rätt till teckning av 1,10 aktier till en teckningskurs om 3,35 SEK. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 30 maj 2022.

Enligt villkoren för Teckningsoptionerna ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022, d.v.s. 3,67 SEK. Vidare ska teckningskursen omräknas bland annat för det fall att en företrädesemission infaller under löptiden för Teckningsoptionerna. Omräkning baserat på Företrädesemissionen medför att varje Teckningsoption berättigar till teckning av 1,10 aktier till en teckningskurs om 3,35 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget tillföras cirka 1,6 MSEK genom utgivande av 463 102 nya aktier. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 30 maj 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av 1,10 nya aktier.

Teckningskurs: 3,35 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 16 maj till och med 30 maj 2022.

För ytterligare frågor, kontakta:

VD – Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO – Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
Per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se
 

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder assistans och bemanning inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen, Livsanda Care AB och Libra Assistans erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se