Hybricon sänker skuldsättningen från 16 MSEK till 5 MSEK genom försäljning av elbuss och lager samt konvertering av lån

Hybricon har avtalat att sälja en begagnad elbuss samt visst lager tillhörande elbussarna till Umeå Kommunföretag AB. Köpeskillingen uppgår till 7 MSEK och kommer att användas till att amortera lån till Umeå Kommunföretag AB. Vidare har Hybricon förhandlat om längre amorteringstid av kvarvarande lån från Umeå Kommunföretag AB samt konvertering av lån i kommande företrädesemission, i syfte att minska framtida utbetalningar. 

Parterna har överenskommit förändring av lånevillkoren enligt följande: 

  •  Begagnad snabbladdad elbuss och del av lager säljs för 7 MSEK exkl. moms. 
  •  Köpeskilling om totalt 7 MSEK kvittas mot del av ingående lån. Moms erläggs kontant mot faktura.  
  •  Kvarvarande lån om 5 MSEK amorteras med 1 MSEK med start 31 mars 2021 och därefter årligen under fyra år med samma förfallodag. Sista amorteringsdag blir 2025-03-31. 
  •  Parterna är överens om att ränta utgår enligt gällande stibor med ett tillägg om 2,5 procentenheter. Uppräknad ränta erläggs i samband med amorteringen ovan. 
  •  Affären förutsätter en genomförd företrädesmission om minst 12 MSEK efter emissionskostnader, vilket förutsatt stämmobeslut sker under december månad.  

Ägare med innestående lån om totalt 4 MSEK har för avsikt att konvertera dessa i kommande föreslagen företrädesemission. Totalt så minskar Hybricon sin ingående skuld från 16 MSEK till 5 MSEK genom ovanstående försäljning samt konvertering i företrädesemissionen. I samband med detta stärker Bolaget det egna kapitalet samt minskar framtida utbetalningar. 

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 November 2018.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.