Idag inleds anmälningsperioden i Sensidose Aktiebolags noteringsemission

Idag inleds anmälningsperioden i Sensidose Aktiebolags (”Sensidose” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Anmälningsperioden pågår till och med den 3 maj 2022. Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 24,2 MSEK och om cirka 14 månader kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK genom optionsinlösen. Sensidose har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Memorandum och en sammanfattande teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.sensidose.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälan om förvärv av units sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer.

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Med det receptbelagda läkemedlet Flexilev® och doseringsapparaten MyFID®, möjliggör Sensidose en individualiserad och preciserad behandling som bidrar till minskade symtom och ökad livskvalitet. I dagsläget behandlas ungefär 270 patienter i Skandinavien och Bolaget har erhållit marknadsgodkännande i ytterligare åtta länder. Bolaget avser nu att noteras på Spotlight Stock Market och genomför en kapitalisering ämnad att främst finansiera utvecklingen och lanseringen av den nya doseringsapparaten ORAFID. Sensidose har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt lägsta gränsen i den förestående Noteringsemissionen. Mer information om Bolaget och Noteringsemissionen presenteras i det memorandum som upprättats av styrelsen. Memorandumet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, samt en sammanfattande teaser, finns tillgängliga via Bolagets (www.sensidose.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Noteringsemissionen i sammandrag

Anmälningsperiod: 19 april – 3 maj 2022.

Erbjudandepris: 10,70 SEK per unit, vilket motsvarar 5,35 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Minsta förvärvspost: Minsta förvärvspost är 400 units vilket motsvarar 4 280 SEK. Därefter sker förvärv i fritt antal units.

Emissionsvolym: Initialt kan Bolaget tillföras cirka 24,2 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Cirka 16,5 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 7,7 MSEK, är tillgänglig för allmänheten.

Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 40 MSEK.

Antal aktier i Bolaget före nyemission: 7 428 651 aktier.

Lock up: Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått lock up-avtal inför planerad nyemission samt notering. Detta motsvarar cirka 40,66 procent av aktierna i Bolaget efter fulltecknad nyemission. Avtalet innebär att de förbinder sig att inte avyttra mer än maximalt 10 procent av sina befintliga innehav i Bolaget under de första 9 månaderna räknat från första handelsdag på Spotlight Stock Market.

Ticker och ISIN-kod för aktien: SENSI, SE0017232671

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 10 maj 2022.

Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9,00 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2023.

Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1: SENSI TO 1, SE0017615636.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Sensidose i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare.

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD

Telefon: +46 (0) 72 250 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se

Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny variant av den befintliga doseringsapparaten, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.