Idag inleds nyttjandeperioden för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Tendo AB (“Tendo” eller “Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds idag, den 7 september 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 21 september 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje TO 2 teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 1,20 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Bolaget tillföras högst cirka 3 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

Tendo genomförde i mars/april 2023 en företrädesemission av units varigenom 2 497 681 teckningsoptioner av serie TO 2 emitterades. Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Tendo under nyttjandeperioden som pågår under perioden 7-21 september 2023. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,20 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets företrädesemission av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

 

Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. För att nyttja teckningsoptioner av serie TO 2 vänder sig innehavaren bäst till den bank där innehavet finns. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

 

TO 2 i sammandrag

  • Teckningskurs: varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 1,20 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 2 497 681 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av TO 2 tillförs Tendo cirka 3 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Tendo innan optionsinlösen: 11 475 362 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 2 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn ”TENDO TO 2” och med ISIN SE0020050177.

 

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Tendo att öka med 2 497 681 aktier till totalt 13 973 043 aktier och aktiekapitalet öka med 349 675,34 SEK till 1 956 226,02 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 18 procent av kapitalet och rösterna.

 

Viktiga datum för TO 2

  • 7 september 2023: Nyttjandeperiod inleds
  • 19 september 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 21 september 2023: Nyttjandeperiod avslutas
  • 22 september 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 6 oktober 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

 

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Tendo i samband med inlösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

 

För mer information om TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.