Tendo AB: Teckningsperioden i Tendos företrädesemission avslutas måndagen den 22 april 2024

Måndagen den 22 april 2024 är sista dagen i teckningsperioden i Tendo AB:s (“Tendo” eller “Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 20,2 MSEK (“Företrädesemissionen”). Vänligen notera att vissa banker och fondkommissionärer kan ha en sista dag för teckning i Företrädesemissionen före den 22 april 2024. Aktieägare rekommenderas därför att stämma av med sin bank eller förvaltare om de har en tidigare sista dag för teckning.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 4 april 2024. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit i Bolaget. Varje unit består av elva (11) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

 

 • Företrädesemissionen omfattar högst 11 475 362 units, motsvarande högst 126 228 982 nya aktier och 11 475 362 teckningsoptioner av serie TO 3. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Tendo initialt att tillföras 20,2 MSEK före emissionskostnader. Under antagandet att samtliga units tecknas, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras och utnyttjas till högsta möjliga teckningskurs kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 6,9 MSEK, före emissionskostnader.

 

 • En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Tendo under perioden 24 september 2024 – 8 oktober 2024. Teckningskursen för varje teckningsoption av serie TO 3 uppgår till 60% av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) 10 dagar före den första dagen i teckningsperioden, dock lägst 0,16 SEK per aktie och högst 0,60 SEK per aktie.

 

 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,76 SEK per unit, motsvarande 0,16 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt.

 

 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024.

 

 • Teckningsoptionerna av serie TO 3 förväntas tas upp till handel på Spotlight Stock Market i nära anknytning till det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket då BTU (“Betald Tecknad Unit”) kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3, vilket förväntas ske omkring vecka 19 2024.

 

 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 1,1 MSEK motsvarande cirka 5,3% av Företrädesemissionen.

 

 • Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden om totalt 9,2 MSEK, motsvarande 45,7% av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består av 9 MSEK i en s.k. bottengaranti och 0,2 MSEK i en s.k. toppgaranti.

 

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen se informationsmemorandumet Bolaget offentliggjorde den 21 mars 2024.

Tidsplan för Företrädesemissionen

 • 2 april 2024: Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter.
 • 3 april 2024: Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter.
 • 4 april 2024: Avstämningsdag.
 • 5 april 2024: Offentliggörande av informationsmemorandum.
 • 8 april 2024: Första dag för handel i uniträtter.
 • 8 april 2024: Första dag för handel i BTU.
 • 8 april 2024: Första dag i teckningsperioden.
 • 17 april 2024: Sista dag för handel i uniträtter.
 • 22 april 2024: Sista dag i teckningsperioden.
 • 24 april 2024: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.
 • 29 april 2024: Sista likviddag för teckning utan stöd av uniträtter.
 • 3 maj 2024: Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

 

Rådgivare

Gemstone Capital A/S agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB har utsetts till emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.