Tendo AB offentliggör utfall i företrädesemission av units

Tendo AB (publ) (“Tendo” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (“TO 3”), som styrelsen beslutade om den 5 februari 2024 villkorat efterföljande godkännande, vilket erhölls, från den extra bolagsstämman den 8 mars 2024 (“Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 1 584 167 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,80 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsanmälningar om 92 120 units, motsvarande cirka 0,80 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 676 287 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 14,61 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 4 175 030 units, motsvarande 36,38 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Därtill kommer det brygglån som Bolaget kommunicerade via pressmeddelande den 16 januari 2024 från Klosterströmmens Skogar AB om 1,5 MSEK, inklusive upplupen ränta, att kvittas inom ramen för Företrädesmissionen. Detta är i enlighet med de villkoren som Tendo meddelade den 5 februari 2024 i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen. Totalt tecknades således 5 851 317 units, motsvarande 50,99 procent av Företrädesemissionen, exklusive kvittning av brygglån. Inklusive kvittning av brygglån tecknades totalt 6 800 977 units, motsvarande 59,27 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Tendo cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 5 februari 2024 offentliggjorde Tendo att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units om cirka 20,2 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,76 SEK per unit, bestående av elva (11) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Det totala antalet erbjudna units i Företrädesemissionen uppgick till 11 475 362.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen i Tendo avslutades den 22 april 2024. Det slutliga utfallet visar att 1 584 167 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 13,80 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsanmälningar om 92 120 units, motsvarande cirka 0,80 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 676 287 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 14,61 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 4 175 030 units, motsvarande 36,38 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Därtill kommer det brygglån som Bolaget kommunicerade första gången den 16 januari 2024 från Klosterströmmens Skogar AB om 1,5 MSEK, inklusive upplupen ränta att kvittas inom ramen för Företrädesmissionen, i enlighet med de villkoren som Tendo meddelade den 5 februari 2024 i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen. Totalt tecknades således 5 851 317 units, motsvarande 50,99 procent av Företrädesemissionen, exklusive kvittning av brygglån. Inklusive kvittning av brygglån tecknades totalt 6 800 977 units, motsvarande 59,27 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 6 800 977 units motsvarande 74 810 747 nyemitterade aktier och 6 800 977 teckningsoptioner av serie TO 3.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK under förutsättningen att samtliga garanter önskar kontant garantiersättning. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta möjliga lösenkurs kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader.

Sofie Woge, VD kommenterar

“Jag vill tacka våra befintliga ägare för deras fortsatta stöd och även hälsa våra nya aktieägare välkomna. Tack vare den likvid vi fått från företrädesemissionen kommer vi kunna fortsätta accelerera kommersialiseringen av vår specialanpassade Tendo OneGrip, arbeta vidare med CE-märkningsprocessen av produkten och fortsätta vårt arbete med att förbättra livet för personer med ryggmärgsskador”, kommenterar Sofie Woge, VD på Tendo.

Konvertibelt lån

Den 5 februari 2024, i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen meddelade Tendo att det brygglån Bolaget tagit upp från Klosterströmmens Skogar AB om 1,5 MSEK, som kommunicerades första gången den 16 januari 2024 avses att kvittas i sin helhet till units inom ramen för Företrädesmissionen, alternativt i en parallell riktad emission, på identiska villkor som Företrädesemissionen. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen innebär att kvittning av brygglånet, inklusive upplupen ränta kommer att ske inom ramen för Företrädesemissionen.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 21 mars 2024 med anledning av Företrädesemissionen (“Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 74 810 747 aktier, från 11 475 362 aktier till 86 286 109 aktier, och aktiekapitalet ökar med 10 473 504,58 SEK, från 1 606 550,68 SEK till 12 080 055,26 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 86,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 6 800 977 aktier, från 86 286 109 aktier till 93 087 086 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 952 136,78 SEK, från 12 080 055,26 SEK till 13 032 192,04 SEK, beräknat på nuvarande kvotvärde, motsvarande en utspädningseffekt om 7,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Minskning av aktiekapitalet

Vid den extra bolagsstämman den 8 mars 2024 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras, samt minskning av aktiekapitalet i syfte att minska det nominella värdet på aktierna och därmed, enligt bolagsrätten, frigöra kapital från Företrädesemissionen till disposition av verksamheten. Den maximala minskningen av aktiekapitalet kan inte överstiga aktiekapitalökningen i samband med Företrädesemissionen. Aktiekapitalet kommer således att minskas med 10 354 333,08 SEK, från 12 080 055,26 SEK till 1 725 722,18 SEK.

Handel med betalda tecknade units (“BTU”)

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 19, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO 3

Varje teckningsoption av serie TO 3 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 60 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 september 2024 till och med den 8 oktober 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,60 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 3 ska tas upp för handel i samband med omvandling av BTU till aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO 3, vilket beräknas ske under vecka 19, 2024.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden genom s.k. bottengarantier och toppgarantier. För botten-och toppgarantiåtaganden utgår kontant ersättning om 18 procent, respektive 22 procent av det garanterade beloppet, alternativt 20 procent, respektive 23 procent i form av units. För lämnade teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Garanter ska underrätta Gemstone Capital A/S senast den 6 maj 2024 hur de önskar få sin garantiersättning utbetald. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,76 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 1 025 076 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 11 275 836,00 aktier och högst 1 025 076 teckningsoptioner av serie TO 3. Eventuellt beslut om nyemission av units till garanterna avses fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 8 mars 2024, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Rådgivare

Gemstone Capital A/S agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB har utsetts till emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Tendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-24 16:51 CET.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.