Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Tendo AB (publ)

Tendo AB (publ) har idag den 8 mars hållit extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om aktiekapitalets gränser i § 6 ändras till lägst 1 606 550,68 kronor och högst 6 426 202,72 kronor och att bestämmelsen om antalet aktier ändras till lägst 59 364 491 och högst 237 457 964 aktier.

 

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units genom att öka bolagets aktiekapital med högst 17 672 057,48 kronor genom nyemission av högst 126 228 982 aktier.

 

Genom företrädesemissionen ska bolaget emittera högst 11 475 362 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 606 550,68 kronor

 

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Stämman godkände styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med högst 17 672 057,48 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital och minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att beslut om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

 

Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://www.tendoforpeople.se/bolagsstyrning

 

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.