Immunovia offentliggör utfall i företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I IMMUNOVIA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

LUND (SWEDEN)Styrelsen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 20 februari 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 10 392 876 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 34,4 procent av Företrädesemissionen, och 625 071 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen. 11 637 970 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 75,1 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Immunovia cirka 151,8 MSEK före emissionskostnader. 

 

TECKNING OCH TILLDELNING 

Totalt tecknades 10 392 876 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 34,4 procent av Företrädesemissionen, och 625 071 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen. 11 637 970 aktier, motsvarande cirka 38,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 75,1 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Immunovia cirka 151,8 MSEK före emissionskostnader. 

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 17 mars 2023 (”Prospektet”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. 

 

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER SAMT UTSPÄDNING 

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Immunovia med 22 655 917 aktier från 22 631 581 aktier till 45 287 498 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 132 795,85 SEK från 1 131 579,05 SEK till 2 264 374,90 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För sådana garantiåtaganden utgår en kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet alternativt sexton (16) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om garantiersättningen ska utgå i nya aktier är avsikten att de nya aktierna kommer att emitteras efter ett styrelsebeslut på basis av styrelsens emissionsbemyndigande från årsstämman 2022 och till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen, och förutsatt att Bolaget bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Om tillämpligt kommer teckningskursen för de nyemitterade aktierna uppgå till 6,76 SEK. Förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen i aktier kommer högst 3 176 119 nya aktier att emitteras som garantiersättning, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 12,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 

 

 

HANDEL MED BTA 

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet IMMNOV BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 16, 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier. 

 

RÅDGIVARE 

Vator Securities är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Philipp Mathieu, VD och Koncernchef 

E-post: philipp.mathieu@immunovia.com  

 

Karin Almqvist Liwendahl, CFO  

Telefon: +46 709 11 56 08 

E-post: karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2023, kl. 18:45 CEST. 

 

OM IMMUNOVIA 

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer. Immunovias aktie finns sedan den 1 december 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm. Företaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Läs mer om Immunovia på www.immunovia.com. 

 

VIKTIG INFORMATION 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Immunovia i någon jurisdiktion, varken från Immunovia eller från någon annan.  

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.  

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

 

Framåtriktade uttalanden  

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.  

 

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. 

 

###