Information gällande Pageros bud på Tungsten

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANA ÅTGÄRDER KAN ANSES UTGÖRA ETT BROTT MOT LOKALA VÄRDEPAPPERSLAGAR ELLER BESTÄMMELSER.

Styrelsen i Pagero Group AB (publ) (”Pagero”) ger följande uppdatering rörande Pageros bud på Tungsten i förhållande till det pressmeddelande som offentliggjordes den 20 maj 2022 av Kofax Holdings International Ltd rörande ett höjt rekommenderat kontanterbjudande från Project California Bidco Limited (”Project California”) avseende samtliga emitterade, och kommande emitterade aktier i Tungsten och Pageros pressmeddelande från den 23 maj 2022 vari Tungstens aktieägare uppmanades att inte vidta några åtgärder i relation till Project Californias höjda kontanterbjudande.

Styrelsen i Pagero anser att de finansiella villkoren i Pageros erbjudande om 48 pence per stamaktie i Tungsten är fullständiga och rättvisa och har därför beslutat att de finansiella villkoren i Pageros erbjudande inte kommer att förbättras och att villkoren nu är slutgiltiga.

Pagero förbehåller sig rätten att justera de finansiella villkoren i sitt Erbjudande om: (i) en tredje part, utöver Project California, offentliggör en konkret intention att lämna ett bud på Tungsten på mer fördelaktiga villkor än Pageros Erbjudande, eller (ii) Takeover-panelen annars ger sitt medgivande.

Definitioner som används i detta pressmeddelande och som inte förklaras ska ha samma innebörd som i Pageros erbjudandehandling daterad den 19 maj 2022.

Personen som är ansvarig för att ombesörja offentliggörandet av detta pressmeddelande på uppdrag av Pagero är Bengt Nilsson.

Frågor:

Pagero Group AB
Bengt Nilsson, verkställande direktör    Tel: +46 31 730 88 00 

Strand Hanson Limited
(Finansiell rådgivare till Pagero)
Matthew Chandler / James Dance
Abigail Wennington / Ana Ercegovic    Tel: +44 (0)207 409 3494

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Nilsson, VD
E-mail: bengt.nilsson@pagero.com
Jan-Olof Ohlsson, CFO
E-mail: jan-olof.ohlsson@pagero.com

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. 18.15 CET.

Certified adviser 
Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och certifiedadviser@penser.se.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Viktig information

Strand Hanson Limited, som är auktoriserade och står under tillsyn i Storbritannien av Financial Conduct Authority, agerar uteslutande som finansiell rådgivare åt Pagero och ingen annan i samband med de förfaranden som beskrivs i detta pressmeddelande och kommer inte vara ansvarigt gentemot någon annan än Pagero för det skydd som man har tillhandahållit sina klienter eller den rådgivning som man tillhandahåller i samband med de förfaranden som omnämns häri.

Detta uttalande är inte avsett att vara, och utgör inte, ett erbjudande om att förvärva aktier, eller ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa aktier, och inte heller ska det anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja aktier i någon jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Offentliggörande, distribuering och publicering av detta pressmeddelande i jurisdiktioner utanför Sverige och Storbritannien kan vara förbjudet enligt lag och varje individ som är föremål för lagstiftning i en annan jurisdiktion än Sverige och Storbritannien bör underrätta sig om och följa tillämpliga bestämmelser.