Ingått slutligt avtal om förvärv av First Hotels villkorat av att Bolaget erhåller godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har vid sitt styrelsemöte idag fattat beslut om att ingå slutligt avtal om ett förvärv av 100 procent av First Hotels International AS (”First Hotels”). Avtalet är endast villkorat av att Nasdaq First North godkänner ansökan om fortsatt notering samt att en extra bolagsstämma, som styrelsen avser att kalla till efter att Nasdaq First North lämnat sitt godkännande för fortsatt notering, röstar för styrelsens förslag om apportemission och andra nödvändiga beslut i samband med det. Bland annat föreslås en ändring av verksamhetsförbehåll i bolagsordningen, ändring av styrelse och ledning samt namnbyte till First International Holding AB.  

First Hotels har fyra dotterbolag, varav två i Sverige. First Hotels kan beskrivas som tjänsteleverantör till hotelloperatörer och erbjuder marknadsförings-, sälj- och distributionstjänster till dessa. Idag har First Hotels franchiseavtal med 25 hotell i Sverige, 3 hotell i Norge och 1 hotell i Danmark. Bland de hotell som ingår kan nämnas First Hotel G, Göteborg, First Hotel Kokoloko, Gotland, First Hotel Millennium, Oslo, och First Hotel Grand, Odense.

Med förvärvet följer äganderätten till varumärket First Hotels™ samt rättigheterna till ett lojalitetsprogram med 430 000 medlemmar.

 

First Hotels omsättning under 2021 uppgick preliminärt till MNOK 27 med ett EBITDA om MNOK -1[1]. Omsättning har sedan pandemin inföll i början av 2020 påverkats avsevärt. Från juli 2021 inträdde en förbättring som dock mattades av mot slutet av året. Siffrorna ovan för First Hotels-koncernen är preliminära och oreviderade. Inför 2022 förväntas en förbättring mot 2021 både vad gäller omsättning och EBITDA, beroende på hur länge restriktioner och nedstängningar är i kraft. Reviderade årsredovisningar finns för de fem bolag som ingår i First Hotels-koncernen för åren 2019 och 2020.

 

First Hotels ägs per dagen för detta pressmeddelande av Middelborg Invest AS, Daimyo AS, Eie Utvikling AS, Race Venture Scandinavia AB, Athena Invest AS och några mindre investerare med totalt mindre än 6% ägande. Till ägarna av First Hotels kommer att emitteras 45 621 972 nya aktier i Dome för SEK 2 styck för en avtalad köpeskilling om MSEK 91. First Hotels medför cirka MNOK 15 i netto räntebärande skuld.

Förutsatt att Nasdaq First North godkänner ansökan om fortsatt notering, och förutsatt att en extra bolagsstämma, som styrelsen avser kalla till därefter, röstar i enlighet med styrelsens förslag, kommer apportemissionen leda till att befintliga aktieägare i Dome äger 22,55 procent av Dome och att säljarna av First Hotels äger 77,45 procent när alla emissioner inklusive konvertering av konvertibeln är registrerade. Ingen kontant köpeskilling utgår.

Förvärv av First Hotels via apportemission förutsätter att Dome är skuldfritt, vilket är en process som just nu pågår med kvittnings- och konvertibelemission som meddelades den 14 januari 2022. Dessa är hänsyn tagna till i ovan angivna procentsatser.

 

Till ny styrelseordförande kommer att föreslås Terje Nesbakken, VD och ägare i Fortigo Properties AS, en investering- och rådgivningsfirma i Oslo verksamt inom finans och fastighet, med Middelborg Invest AS som största ägare. Därutöver kommer att föreslås nyval som styrelseledamot av Sebastian Nordvang, Oslo. Pål Mørch kommer att avgå ur styrelsen i samband med apportstämman. Till ny VD utses Thomas Gillespie, f.n. VD för First Hotels i Oslo. Till ny CFO utses Sepideh Carlsson, f.n. CFO för First Hotels.

 

Kort historik: I augusti 2020 köptes de fem First bolag som ingår i koncernen

och en ny VD anställdes. I mars 2021 ingicks ett preliminärt avtal med Dome om apportförvärv. Under 2020/2021/2022 har verksamhetens avtal omförhandlats, ägandet stöpts om och organisationen successivt anpassats och förstärkts. First Hotels är idag ett bolag moget för börsen, därtill med helt nya och offensivt inriktade ägare.

 

Antal aktier ökar från 8 131 729 till 58 902 465 inklusive den 14 januari 2022 beslutade emissioner vid full konvertering. Aktiekapitalet ökas med högst 3 553 951,52 kronor, från 569 221,03 till högst 4 123 172,55 kronor inklusive den 14 januari 2022 beslutade emissioner förutsatt full konvertering.

 

Finansiell rådgivare vid apportemissionen har varit Partner Fondkommission AB. Legal rådgivare har varit Advokatfirman Lindahl.

 

Kommentar Terje Nesbakken, styrelseordförande, First Hotels, föreslagen ordförande för Dome:

 

”First Hotels är ett starkt varumärke med ett lojalitetsprogram som omfattar 430 000 medlemmar. Det blir därför naturligt för Dome att byta namn – om nu allt faller på plats. Trots att hela branschen nu lider av nya restriktioner finns det en morgondag där vi återgått till ett mer normalt liv. Jag hyser därför tillförsikt inför de tider som komma skall och anser att First Hotels utgör ett spännande och välkommet tillskott på svensk aktiemarknad. First Hotels huvudägare har i tillägg planer på att begagna sig av Domes börsplats för att expandera inom fastighetssektorn, både genom integration bakåt, genom att förvärva operatörer och/eller hotellfastigheter samt med andra fastighetsaffärer. Det ska bli mycket spännande att från styrelsen leda det arbetet.”

 

Kommentar Thomas Gillespie, VD, First Hotels, föreslagen VD för Dome:

 

”Hela Sverige, Norge och Danmark – och hela världen – önskar se ett slut på den förlamning av allt resande som plågat oss i två år. Behovet att ’gå ut o röra på sig’ är uppdämt och större än någonsin. Därför tror vi att denna affär har potential att bli skickligt lönsam för Domes aktieägare inom en icke alltför avlägsen framtid. Mycket arbete är nedlagt för att förbereda First Hotels för börsen och vi har en väl fungerande organisation på plats som står redo för expansion. Vi ska ta marknadsandelar på de segment där vi är verksamma. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att leda den återgång till mer normala tider i First Hotels som vi alla önskar oss.”

 

För mer information vänligen kontakta:

Terje Nesbakken, föreslagen styrelseordförande

Tel: +47 911 10 789

E-mail: terje.nesbakken@fortigoproperties.no

 

Thomas Gillespie, föreslagen VD:

Tel: +47 940 90 061

E-mail: thomas.gillespie@firsthotels.com

 

Håkan Gustafsson, avgående styrelseordförande

Tel: +46702600035

E-mail: hakan.gustafsson99@telia.com

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 januari 2022 kl. 16:15 CEST.

 

Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com.

 

 

 

[1] NOK handlas ungefär 1:1 mot SEK.