Alelion Energy Systems AB avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

Alelion Energy Systems AB (“Alelion Energy Systems” eller “Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission uppgående till cirka 45 miljoner SEK genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med den riktade nyemissionen är att tillföra medel för att stärka säljkapaciteten och för att kunna tillvarata den bedömda kommande efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Detta i sin tur kräver en utökning av utvecklingskapaciteten med 50 procent för att kunna hantera en ökad volym i kundprojekt och fördjupa kunderbjudandet. I tillägg till detta behöver Alelion en tillräcklig kapitalstruktur för att kunna genomföra den önskade expansionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I ALELION ENERGY SYSTEMS AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Alelion Energy Systems offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 45 miljoner SEK riktad till institutionella och kvalificerade / strategiska privata investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2021 (den ”Riktade Nyemissionen”). Alelion Energy Systems har uppdragit G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 1 december 2021. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att med stärkt finansiell bas kunna fördjupa de partnerskap Alelion har med sina kunder. Bolaget har som plan att utveckla sin position inom elektrifierad plattformsutveckling och besitter idag en omfattande och unik patentportfölj samt en långtgående erfarenhet inom batteriutveckling vilket placerar Bolaget i framkant. Det bedöms därför finnas mycket goda tillväxtmöjligheter och Bolaget har identifierat ett antal fokusområden där man ser stor potential. Bolaget har redan idag en bedömd produktionskapacitet motsvarande en möjlig årlig volym på 700 MSEK i försäljningsvärde, vilket motsvarar ca 12-14x nuvarande omsättning på rullande 12 månader. Bolaget avser därför nu primärt att stärka säljkapaciteten för att kunna tillvarata den bedömda kommande efterfrågan. Detta i sin tur kräver en utökning av utvecklingskapaciteten med 50 procent för att kunna hantera en ökad volym i kundprojekt och fördjupa kunderbjudandet. I tillägg behöver Alelion en tillräcklig kapitalstruktur för att kunna genomföra den önskade expansionen. Styrelsen bedömer att emissionslikviden kommer att vara tillräcklig för att genomföra de aktiviteter som nu planeras med goda resultat och säkerställa finansieringen för minst de kommande 12 månaderna. Erbjudandets nettolikvid avses användas i prioritetsordning enligt följande:

Förstärka rörelsekapitalet
Försäljning och marknadsföring
Forskning och utveckling
Löpande investeringar
20 %
30 %
30 %
20 %

Totalt 100 %

Styrelsen har utrett förutsättningarna för alternativa finansieringslösningar, däribland huvudalternativet företrädesemission, och i analysen kommit till slutsatsen att en riktad emission är det bästa alternativet för Bolaget, bland annat med beaktande av tids- och kostnadseffektivitet. Styrelsen har härvid beaktat de potentiella utfallen vid olika emissionsalternativ inkluderande utspädning för aktieägarna samt vikten av att stärka Bolagets likviditet inför planerade aktiviteter. Vidare har styrelsen beaktat vikten av att söka diversifiera aktieägarbasen med tillkommande institutionella/professionella investerare, samt att ytterligare förstärka den finansiella positionen som en styrkefaktor i samband med partnerdiskussioner.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut och Wigge & Partners Advokat KB agerar legal rådgivare avseende nyemissionen.

Om Alelion Energy Systems

Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. We have and give the power to change. alelion.com Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alelion Energy Systems i någon jurisdiktion, varken från Alelion Energy Systems eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”,”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 18:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Styrelseordförande Alf Blomqvist, Alelion Energy Systems AB

tel: +46 733 14 97 00, e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Alelion Energy Systems AB (publ)
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg, Sverige. Tel: +46-31 86 62 00  
E-post: info@alelion.com Org. nr: 556710-7916 Hemsida: www.alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. 
We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.