Alelion Energy Systems AB: Alelion offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Alelion Energy Systems AB (”Alelion” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 10 juli 2023. Teckningssammanställningen visar att totalt 322 270 272 aktier, motsvarande cirka 71,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades varav 312 367 108 aktier, motsvarande cirka 69,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 5 409 766 aktier, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna cirka 1,0 procent av Företrädesemissionen. Alelion tillförs därmed cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALELION ENERGY SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 10 juli 2023 och efter vissa korrigeringar visar det slutliga utfallet att Företrädesemissionen totalt tecknades till cirka 54,8 MSEK, motsvarande cirka 71,3 procent av Företrädesemissionen, varav 312 367 108 aktier, motsvarande cirka 69,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 5 409 766 aktier, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna 4 493 398 aktier, motsvarande cirka 1,0 procent av Företrädesemissionen. Alelion tillförs cirka 54,8 MSEK före avdrag av emissionskostnader och kvittningar. Då det slutliga utfallet är lägre än det preliminära som kommunicerades den 10 juli 2023, kommer arbetet med en långsiktig finansiering fortsätta.

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 22 juni 2023. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 13 juli 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Efter Bolagsverkets registrering av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 6 445 406,22 SEK till sammanlagt cirka 12 471 966,53 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 322 270 272 till sammanlagt 623 598 251. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Alelion utspädd med cirka 51,7 procent.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 29, 2023.

Rådgivare

Alelion har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alelion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alelion kommer endast att ske genom det prospekt som Alelion offentliggjorde den 22 juni 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Alelion har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans “Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).
We give the power to take climate action.

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Navigo Invest AB (tidigare Pegroco Holding). Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.