Alelion offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 16 maj 2023 att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Alelions aktieägare med en emissionslikvid om cirka 76,8 MSEK vid full teckning. Företrädesemissionen godkändes vid årsstämman den 16 juni 2023. Finansinspektionen har idag, den 22 juni 2023, godkänt och registrerat det prospekt som Alelion upprättat med anledning av företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på Alelions webbplats (www.alelion.se), Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALELION ENERGY SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Prospekt

Det prospekt som Alelion har upprättat med anledning av företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Alelion och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Alelions webbplats (www.alelion.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • En (1) befintlig aktie i Alelion som innehas på avstämningsdagen den 21 juni 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 0,17 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom företrädesemissionen kan Alelion som högst tillföras cirka 76,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 26 juni – 10 juli 2023.Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 – 5 juli 2023.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 9 039 840,43 SEK, motsvarande högst 451 991 967 aktier och en maximal utspädning om 60 procent.
  • I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 54,8 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 29,8 MSEK, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka 8,3 MSEK eller 10,8 procent av Företrädesemissionen kvittning. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen och uppgår sammanlagt till cirka 54,8 MSEK, motsvarande 71,3 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
  • För fullständig information om villkoren för företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda prospektet.

Rådgivare

Alelion har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alelion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alelion sker enbart genom det prospekt som Alelions nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Alelion har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter

För mer information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO). We give the power to take climate action. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Länk till pressmeddelande