Alelion Energy Systems AB: Alelion beslutar om företrädesemission om cirka 76,8 MSEK

Alelion Energy Systems AB (“Alelion” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 76,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) samt upptagande av brygglån om 15 MSEK. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 16 juni 2023. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 21 juni 2023. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar två (2) befintliga aktier i Alelion till teckning av tre (3) nya aktier till kursen 0,17 SEK per aktie. Företrädesemissionen täcks till cirka 71,3 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare samt externa investerare. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att senarelägga Bolagets ordinarie årsstämma till den 16 juni 2023. Kallelse till årsstämma offentliggörs via separat pressmeddelande.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALELION ENERGY SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Alelion utvecklar högspända batterisystem för elektrifiering av off-highway-fordon, det vill säga fordon dedikerade till specifika funktioner så som exempelvis arbetsfordon för hamnar, flygplatser, gruvor och logistikcentra. Marknaden för högspända batterisystem växer snabbt och Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuda den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. För att skapa bredd och marknadsmöjligheter men samtidigt utgå från Alelions spetskompetens riktar Bolaget sig till europeiska fordonstillverkare av off-highway-fordon. De omfattar såväl hybridfordon, rena elfordon med litiumjonbatterier som bränslecellsdrivna fordon där litiumjonbatteriet utjämnar topparna med extra effekt. Slutanvändarna av dessa fordon återfinns globalt och målgrupperna utgörs av tillverkare (OEM), framför allt små till medelstora företag. I takt med att Alelions erbjudande når nya skalfördelar kommer Bolaget att rikta sig mot ytterligare delsegment för att bredda kundbasen och möjliggöra större volymer i försäljning.

Under 2022 inledde Alelion investeringar i ett kompetenscentrum för celltestning av avancerad batteriteknik i Göteborg. Investeringen möjliggör för Bolaget att utvärdera och hitta rätt celler och batterilösning för kundens specifika användarmönster, oberoende av leverantörer och externa testinstitut. Kompetenscentret gör det möjligt för Alelion att inte bara optimera dagens batterier med rätt prestanda och livslängd utan också driva utvecklingen av nästa generations batterisystem.

För att öka affärsmöjligheterna sker löpande utvärdering av möjliga strategiska partnerskap med kompletterande och angränsande specialister inom ekosystemet för elektrifiering (elektromobilitet). I januari 2023 inledde Bolaget diskussioner med Exide Technologies kring ett möjligt affärssamarbete med fokus på tillverkning och försäljning av högspända litiumjonbatterisystem. Exide Technologies är ett ledande företag inom energilösningar för materialhanteringssegmentet vars utbud omfattar allt från LAB (bly-syrabatterier) och LIB (litiumjonbatterier) till laddare och (smarta) fleet management-system. Det primära målet för ett eventuellt samarbete är segmenten materialhantering och självkörande truckar (AGV:er) inom regionerna EMEA (Europe, Middle East, Asia) samt APAC (Asia Pacific) där Exide Technologies idag har en stark ställning. Ett samarbete mellan bolagen har en stor ömsesidig potential. Exide kan som global aktör få omedelbar tillgång till teknisk innovation inom litiumjonbatteritekniken samtidigt som Alelion kan öka sin marknadstäckning.

Nuvarande resultatutveckling gör att Bolagets redovisade egna kapital löpande minskar. Förestående Företrädesemission möjliggör för Bolaget att stärka det egna kapitalet samt färdigställa celltestlabbet och genomföra nödvändiga effektiviseringar i produktionen av dagens batterisystemen för att möta den växande orderboken samt att utveckla nästa generations batterisystem. Den samlade orderboken för 2023 uppgick till cirka 230 MSEK vid utgången av 2022. I takt med Bolagets kunders långsiktiga arbete med att byta ut till elektrifierade off-highway-fordon ser Bolaget att ordervolymerna på längre sikt växer. Den samlade orderstocken för 2024/2025 uppgick vid utgången av 2022 till cirka 120 MSEK.

Företrädesemissionen genomförs som en del av Alelions plan för att tillföra de resurser som krävs för att nyttja de lovande affärsmöjligheter Bolaget sett och säkra kundleveranser till befintliga kunder samt fortsatt försäljningstillväxt med fokus på att nå ut till nya kunder. Alelions mål är att skapa en bredd i sin produktportfölj för att nå högre volymer, bättre skalfördelar och uppnå lönsam tillväxt. Efter återbetalning av brygglån och kvittningar om cirka [28] MSEK avses den återstående nettolikviden disponeras för följande användningsområden:

 • Rörelsekapital och inköp av battericeller
 • Färdigställande av celltestlab och effektivitetsåtgärder i produktion
 • Utveckling av nästa generations batterier

”Vårt fokus på ett nyutvecklat batterisystem, med högre grad av standardisering och modularisering, går framåt enligt plan. Kraven på en högre grad av standardisering kommer både från kunder som ökar sina volymer och från att vi själva driver effektivisering och kostnadsreducering för att öka våra marginaler. En emission kommer att ge oss rätt förutsättningar för att driva denna utveckling och hantera en generationsväxling det kommande året.”, säger Åsa Nordström, VD Alelion.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • En (1) befintlig aktie i Alelion som innehas på avstämningsdagen den 21 juni 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.
 • Teckningskursen uppgår till 0,17 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
 • Genom företrädesemissionen kan Alelion som högst tillföras cirka 76,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9 MSEK.
 • Teckningsperioden löper under perioden 26 juni – 10 juli 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
 • Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 26 juni – 5 juli 2023.
 • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 9 039 840,34 SEK, motsvarande högst 451 991 967 aktier och en maximal utspädning om 60 procent.
 • Aktier som inte tecknas med teckningsrätter ska tilldelas dem som har tecknat aktier utan teckningsrätter enligt följande:
  • först till dem som även har tecknat aktier med teckningsrätter pro rata i förhållande till hur många aktier som har tecknats med teckningsrätter,
  • därefter till dem som har tecknat aktier utan teckningsrätter pro rata i förhållande till hur många aktier som har tecknats utan teckningsrätter, och
  • slutligen till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande.

Om tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led (a)–(c) ska tilldelning ske genom lottning.

 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att årsstämman i Bolaget den 16 juni 2023 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till årsstämman offentliggörs via separat pressmeddelande.
 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt cirka 54,8 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 29,8 MSEK, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 25 MSEK, motsvarande cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avser cirka 8,3 MSEK eller 10,8 procent av Företrädesemissionen kvittning. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen och uppgår sammanlagt till cirka 54,8 MSEK, motsvarande 71,3 procent. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 22 juni 2023. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

19 juni 2023                                                Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

20 juni 2023                                                Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

22 juni 2023                                                Offentliggörande av prospekt

21 juni 2023                                                Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

26 juni – 5 juli 2023                                     Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North Growth Market

26 juni – 10 juli 2023                                   Teckningsperiod

12 juli 2023                                                  Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Brygglån

Bolaget har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende ett brygglån om 15 MSEK för vilket Erik Penser Bank AB erhåller marknadsmässig ersättning. Alelion avser återbetala lånebeloppet jämte upplupen ränta med delar av nettolikviden som inflyter till Bolaget genom Företrädesemissionen.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 9 039 840,43 SEK, från 6 026 560,31 SEK till 15 066 400,75 SEK, genom utgivande av högst 451 991 967 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 301 327 979 till högst 753 319 946 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 60 procent av kapital och röster i Bolaget. Styrelsen kommer att föreslå att beslut fattas om ändring av bolagsordningen vid Bolagets kommande årsstämma, vilken planeras hållas den 16 juni 2023, innebärande att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.

Godkännande vid årsstämma

Styrelsens emissionsbeslut behöver godkännas på Bolagets årsstämma, vilken planeras hållas den 16 juni 2023. Kallelse till årsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

Rådgivare

Alelion har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-16 16:10 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Direktlänk till pressmeddelande.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi i Sveriges första storskaliga batterifabrik. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).
We give the power to take climate action. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alelion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alelion kommer endast att ske genom det prospekt som Alelion beräknar kunna offentliggöra omkring den 22 juni 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Alelion har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans “Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.