Inhalation Sciences AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022

(Stockholm, Sverige, 23 maj 2022) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besökhttp://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten

Under det första kvartalet, hade ISAB en försäljning på 2,8 miljoner SEK med en omsättning på strax över 2 miljoner SEK vid periodens utgång. Omsättningen är visserligen lägre än samma period förra året men samtidigt har vi med oss en stor orderstock på 8 miljoner SEK (200 tusen SEK under samma period förra året). En bidragande faktor till vår stora orderstock är försening av leveranser från olika underleverantörer på grund av pandemin och vår ambition är att omsätta större delen av detta under kommande månader.

FDA har godkänt att ISAB får gå vidare med den ansökan som skickades in tidigare i år. Ett slutgiltigt utlåtande är att vänta under hösten och givet att det är positivt, kan det öppna mycket stora möjligheter för ISAB som bolag i form av en FDA-rekommenderad metod för upplösningsteknologi i In vitro– studier.

Första kvartalet (jan-mar) 2022

Nettoomsättning 2 059 tkr (2 838)

Rörelseresultat -3 376 tkr (-3 564)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,30 SEK (-0,40)

Orderstock** vid periodens utgång 8 350 tkr (200)

** Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022Jan-mar 2021Jan-mar 2021Jan-dec 2020Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 2 059 2 838 9 422 10 137
Rörelseresultat, tkr -3 376 -3 564 -16 571 -8 741
Resultat efter skatt, tkr -3 402 -3 451 -16 609 9 875
Balansomslutning, tkr 22 334 14 272 26 112 18 488
Periodens kassaflöde, tkr -4 398 -4 104 6 348 3 249
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,39 0,47 0,63 0,38
Likvida medel, tkr 9 997 3 943 14 395 8 047
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,30 0,40 1,46 1,14
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,30 0,40 1,46 1,14
Eget kapital, tkr 16 276 7 023 19 678 10 475
Eget kapital per aktie (SEK) 1,43 0,81 1,73 1,21
Soliditet, % 72,88% 49,2% 75,36% 56,66%
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 42,68% 35,0% 45,59% 43,91%
Antal aktier 11 375 734 8 635 180 11 375 734 8 635 180

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar) 2022

  • Det 18 januari meddelade bolaget att man skickat en ansökan om en studie (whitepaper) till FDA( US Food and Drug Administration.) Det gäller DissolvIt och för att kunna få den godkänt som rekommenderat upplösningsmetod vid inhalationsstudier.
  • Det 14 februari meddelade bolaget att man uppgraderar sitt kvalitetsledningssystem (QMS) och beräknar ha jobbet slutfört vid slutet av juni 2022.
  • Det 18 februari annonserade ISAB en ny IRS order från en ledande kund inom nanoteknik, med total värde på 584 000 SEK.
  • Det 14 mars meddelade bolaget om ny order från RISE (The Research Institute of Sweden) för en ny Nebulisator, med totalt värde på 23 500 EUR.
  • Det 18 mars annonserade ISAB om en ny IRS order från ett schweiziskt generikabolag, med totalt värde på 74 000 EUR.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det 1 april meddelade bolaget om en order från en återkommande kund inom nanoteknik, med ett värde på 491 000 SEK.
  • Det 11 april, annonserade bolaget nya distributionsavtal i strategiska marknader såsom UK, Kina och Hongkong.
  • Den 5 maj, meddelade ISAB om positiv återkoppling från FDA gällande den inskickade ansökan om DissolvIt och att kompletterande dokumentation ska skickas in inom 30 dagar.
  • Den 6 maj hölls ISAB’s årsstämma via poströstning, där samtliga förslag godkändes.

Bolagshändelser

Vid årsstämman den 6 maj 2022 omvaldes styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus Gottwald, Mårten Winge och Daniel Spasic. Till styrelseordförande valdes Daniel Spasic.

Flerårsöversikt
Tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 9 422 10 137 8 949 5 441 8 022 7 216 8 086
Resultat efter finansnetto -16 609 9 875 -4 345 -11 883 -6 358 -5 365 -2 854
Balansomslutning 26 112 18 488 23 198 19 653 23 313 10 427 9 191
Soliditet, %, 75 57 22 55 68 40 26
Medeltal anställda 9 8 7 6 5 5 5

VD kommenterar

Efter ett par år av pandemin, ser vi en försiktig återgång till det ”normala” och vi hoppas att det fortsätter i samma spår med tanke på det nuvarande världsläget. Att kunna resa och träffa kunder fysiskt har en enorm effekt och ger oss ett unikt tillfälle att orientera, utbilda och marknadsföra våra tjänster och vår teknologi och vilka möjligheter den kan erbjuda deras forskning. RDD( Respiratory Drug Delivery)  mötet i början av maj i Orlando, USA var väldigt lyckat och det påvisade ett uppdämt behov hos kunder och industrin i sin helhet på att vilja träffas och diskutera inhalationsforskning.

Under det första kvartalet, hade ISAB en försäljning på 2,8 miljoner SEK med en omsättning på strax över 2 miljoner SEK vid periodens utgång. Omsättningen är visserligen lägre än samma period förra året men samtidigt har vi med oss en stor orderstock på 8 miljoner SEK (200 tusen SEK under samma period förra året). En bidragande faktor till vår stora orderstock är försening av leveranser från olika underleverantörer på grund av pandemin och vår ambition är att omsätta större delen av detta under kommande månader. Dessutom ser vi en fortsatt ökad volym på antal förfrågningar gällande våra IRS tjänster som vi bearbetar tillsammans med existerande och nytillkomna kunder.

Diskussionen med FDA för vår studieansökan är väldigt viktigt för oss. Ett slutgiltigt utlåtande är att vänta under hösten och givet att det är positivt, kan det öppna mycket stora möjligheter för ISAB som bolag i form av en FDA-rekommenderad metod för upplösningsteknologi i In vitro– studier.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka ISAB’s organisation för deras fantastiska arbete hittills i år och vi ser fram emot fortsatta framsteg tillsammans under resten av 2022.

Huddinge den 23 Maj 2022

Manoush Masarrat

VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 23 maj 2022.