Inhalation Sciences AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

(Stockholm, Sverige, 29 augusti 2023) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besökhttp://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

VD kommenterar

År 2023 var ännu ett år där vi fortsatte ta nya marknadsandelar och framgångsrikt leverera på våra strategiska mål. Omsättningen har under de senaste tre åren ökat stadigt med 29% från 2021 till 2022 och nu med 49% från 2022 till 2023. Samtidigt, har vi också signifikant förbättrat vårt rörelseresultat med snarlik takt under samma period. I och med denna positiva utveckling, är vi väldigt nära att nå en strategisk milstolpe i bolagets historia med sikte på att bli kassaflödespositiva i närtid.

Vårt ökade fokus på inhalationstjänster (IRS) fortsätter att utvecklas enligt plan och genererade under 2023 66% av omsättningen. Vi är i kontinuerlig dialog med olika samarbetspartners för att beredda våra tjänster och är väldigt positiva till det fördjupade strategiska samarbetet med Actarmo GmbH i Tyskland. Actarmo har en etablerad kundbas och expertis för utveckling av formuleringar, analytisk testning under full good manufacturing practice (GMP) och konsulttjänster för alla aspekter av tillförselanordningar för inhalatorer. I och med detta samarbete, utökas ISAB’s potentiella marknad (TAM) med 30% till en total summa på ca EUR 630 M.

Distributörsmarknader kom också i gång under 2023; detta möjliggjorde expansion av vår unika plattformteknologi till helt nya marknader och bidrog med ca 2,5 MSEK till årets omsättning.

FDA studien med vår In Vitro modul, DissolvIt, fortlöper enligt plan och resulterade i ca 2 MSEK i omsättning under 2023 från FDA. Vi beräknar avsluta denna studie i slutet av 2024 och ser fram emot slutresultaten som kan komma att innebära en viktig validering av DissolvIt modulen.

Vi räknar med att data från vår kliniska Fas-I studie publiceras inom de närmaste månaderna vilket i sin tur, öppnar för nya samarbetsmöjligheter med partners och en marknad som är fyra gånger större än vår nuvarande marknad.

Genom den genomförda emissionen, lyckades vi återbetala det brygg-lån bolaget lyfte i början av året samt säkerställa en stabil kassa som stått sig intakt under hela året.

Personligen känner jag mig mycket stolt över det gedigna arbetet som ISAB organisation levererat under 2023. Samarbetet med styrelsen, våra samarbetspartners samt våra kunder har fortsatt att utvecklas i förtroende och är positivt i alla avseenden.

Under 2024 kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen från tidigare år med stort fokus på vår strategi, samt ökad tillväxt och likviditet. Expansion av våra inhalationstjänster, slutförandet av den pågående FDA studien samt publicering av vår kliniska data är några av de milstolpar som bör skapa möjlighet till fortsatt tillväxt under 2024. Styrelsen och ledningen ser fram emot ett mycket spännande 2024 för ISAB.

Huddinge den 28 februari 2024 Manoush Masarrat

VD

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Sammanfattning av delårsrapporten

 • Nettoomsättningen ökade för det fjärde kvartalet med 33% och för helåret med hela 49 % jmf med samma period året innan.
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet fortsatte den positiva trenden mot break-even och landade på SEK -0,74 M jmf med SEK -1,1 M för samma period året innan.
 • Rörelseresultatet för helår 2023 visade också en klar förbättring på 69 % och landade på SEK -3,7 M jmf med SEK -12,1 M för 2022.
 • Genom den genomförda emissionen, lyckades vi återbetala det brygg-lån bolaget hade lyft i början av året samt säkerställa en stabil kassa som stått sig intakt under hela året.
 • Orderingången var fortsatt stark men minskade något för helår 2023 jmf med året innan. Detta var till stor del relaterat till FDA studien, med vår In Vitro modul, DissolvIt, som i slutet av 2022 kontrakterades till ett värde av ca SEK 4,3 M.
 • Bolaget hade en orderstock på ca SEK 9 M samt utstående offerter på SEK 32 M i december 2023.

Okt – dec 2023

 • Nettoomsättning 5 484 tkr (4 110)
 • Rörelseresultat -749 tkr (-1 127)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,07 SEK (-0,1)
 • Orderingång under perioden 7 995 tkr (8 982)
 • Orderstock vid periodens utgång 8 966 tkr (9 122)

Jan – dec 2023

 • Nettoomsättning 18 146 tkr (12 194)
 • Rörelseresultat -3 756 tkr (-12 026)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,36 SEK (-1,07)
 • Orderingång under perioden 15 543 tkr (17 328)
 • Orderstock vid periodens utgång 8 966 tkr (9 122)

Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen.

Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet oktdec 2023

 • Den 16 oktober meddelade bolaget om en ny IRS order värd 188 900 EURO. Denna order var från en återkommande kund som är topp 5 i världen inom generika och det gäller bolagets In-Vitromodul DissolvIt.
 • Den 18 oktober informerade bolaget om att man har stärkt sin IP-portfölj avseende sin huvudprodukt PreciseInhale, genom ett nytt beviljat patent i USA. Patentet sträcker sig till 2034.
 • Den 8 november meddelade bolaget om en ny order värd 54 700 EURO, som är resultatet av ett samarbete med en partner som specialiserat sig på regulatoriska tester.
 • Den 13 november informerade bolaget om en ny instrumentorder på 276 450 EURO, från en återkommande kund, som är ett stort europeiskt läkemedelsbolag med en "substantiell" pipeline av inhalerade terapier.
 • Den 21 november meddelade bolaget att man fått en ny IRS order värd 100 000 EUR, från en återkommande multinationell europeiskt läkemedelsföretag.
 • Den 29 december informerade bolaget om en ny order för produktservice värd 47 000 EUR.

Väsentliga händelser under rapportperioden jan-dec 2023

 • Den 16 januari, lyfte bolaget en del av lånekrediten med en summa på 1 800 000 SEK.
 • Den 7 mars informerade bolaget att man fått bekräftelse på en IRS order värd 118 480 EUR.
 • Den 6 april informerade bolaget om styrelsens beslut om en nyemission om cirka 17,1 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 • Den 12 maj offentliggjorde bolaget utfallet av den företrädesemissionen av aktier som bolaget hade annonserat om den 6 april. Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,0 % procent och cirka 57,0% tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 13,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
 • Den 21 juni meddelade bolaget om en ny IRS order på 98 000 EURO från en amerikansk återkommande kund för sin In-vitromodul DissolvIt.
 • Den 27 juni informerade bolaget om en ny order på PreciseInhale instrument med tillhörande moduler på 125 800 EURO.
 • Den 28 juni informerade bolaget om en ytterligare instrument-order från en distributör i Asien på 94 000 USD.
 • Den 23 augusti meddelade bolaget om att det lån på 1,8 MSEK som ISAB lyfte den 16 januari 2023, planeras att återbetalas till långivarna i slutet av augusti. Totala kostnaden inklusive uppläggningsavgift samt ränta är cirka 2,6 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 22 januari meddelade bolaget om att man har inlett ett strategiskt viktigt partnerskap med det tyska bolaget Actarmo Medical GmbH. Detta är i linje med bolagets uttalade strategi att expandera sin portfolio inom inhalationsforskningstjänster. Actarmo har en etablerad kundbas och expertis för utveckling av formuleringar, analytisk testning under full good manufacturing practice (GMP) och konsulttjänster för alla aspekter av tillförselanordningar för inhalatorer. I och med detta samarbete, utökas ISAB’s potentiella marknad (TAM ) med 30% till en total summa på ca EUR 630 M

Utvalda finansiella data i sammandrag

2023okt-dec 2022okt-dec 2023Jan-dec 2022Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 5 484 4 110 18 146 12 194
Rörelseresultat, tkr 749 -1 127 -3 756 -12 026
Resultat efter skatt, tkr 903 -1 150 -4 744 -12 125
Balansomslutning, tkr 18 168 12 985 18 168 12 985
Periodens kassaflöde, tkr -1 864 -1 575 5 986 -12 556
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,12 0,14 0,45 1,10
Likvida medel, tkr 7 825 1 839 7 825 1 839
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 0,07 0,1 0,36 1,07
Eget kapital, tkr 12 954 7 553 12 954 7 553
Eget kapital per aktie (SEK) 0,85 0,66 0,85 0,66
Soliditet, % 71,30% 58,17% 71,30% 58,17%
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 31,44% 40,19% 38,75% 40,80%
Antal aktier 15 167 637 11 375 734 15 167 637 11 375 734
Flerårsöversikt
tkr 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 18 146 12 194 9 422 10 137 8 949
Resultat efter finansnetto -4 744 -12 125 -16 609 9 875 -4 345
Balansomslutning 18 168 12 985 26 112 18 488 23 198
Soliditet, %, 71 58 75 57 22
Medeltal anställda 8 9 9 8 7

 

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.