Inhalation Sciences AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023

(Stockholm, Sverige, 22 november 2023) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besök:

http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

VD kommenterar

Q3 är det tredje kvartalet i rad där vi visar en fortsatt omsättningstillväxt jämfört med samma period året innan. Vi har med detta utfall överträffat omsättningssiffrorna för helåret 2022 redan under Q3. Det är naturligtvis mycket glädjande och tydligt visar att vår inslagna strategi, målmedvetna försäljningsarbete och kundernas ökade medvetenhet kring värdet av våra tjänster, ger den utdelning som vi har förväntat oss. Arbetet fortsätter och vårt fokus nu är att arbeta oss igenom existerande ordrar samt pågående förhandlingar kring nya uppdrag för att kunna avsluta helåret 2023 på bästa möjliga sätt. Försäljningen i tredje kvartalet var inte i linje med våra förväntningar och ett gediget arbete pågår för att intensifiera försäljningen under de kommande månaderna. Dessa aktiviteter har hittills resulterat i nya uppdrag på ca 7 MSEK efter rapportperioden.

Vi fortsätter att följa likviditeten noggrant och gör en avsevärd förbättring jämfört med förra året. En stabil omsättning där vi har fakturerat kunderna kontinuerligt i kombination med att vi har effektiviserat organisationen, har lett till att vi lyckats få ner förlusterna med mer än 7 MSEK under de första 3 kvartalen 2023, jämfört med samma period året innan. Dessa åtgärder tillsammans med den senaste emissionen, gör att vi har en stark kassa även efter vår återbetalning av det kreditlån vi tog tidigare under året. Vi strävar mot att ta verksamheten till ett positivt kassaflöde och har sikte på att nå detta mål inom överskådlig framtid.

Vårt pågående forskningssamarbete med amerikanska FDA fortlöper enligt plan och hittills i år, har vi fakturerat ca 1,2 MSEK, vilket är helt i linje med de satta delmålen i vårt avtal med FDA.

Det andra stora multinationella samarbetet med APRINHA fortsätter också enligt uppsatt tidsplan och vi ser mycket fram emot resultatet av detta samarbete i form av publiceringar vid utgången av 2025.

Under kommande månader räknar vi med att publicera data från vår kliniska Fas-I studie som vi framgångsrikt genomförde under förra året. Detta kommer potentiellt att kunna öppna nya samarbetsmöjligheter med partners i en marknad som är fyra gånger större än vår nuvarande pre- kliniska marknad.

Arbetet med att hitta strategiska partners för att fortsätta bredda vår tjänsteportfolio fortskrider och vi är i fortsatt dialog med potentiella bolag för att komplettera vårt erbjudande. Vi granskar både organiska och inorganiska alternativ för att bli en mer komplett tjänsteleverantör av inhalationstjänster.

Historiskt sett, brukar det sista kvartalet vara det mest intensiva kvartalet för ISAB och 2023 är inget undantag. Vi arbetar målmedvetet för att kunna leverera på våra strategiska mål och nå positivt kassaflöde snarast möjligt.

Huddinge den 22 november 2023

Manoush Masarrat
VD

Sammanfattning av delårsrapporten

Q3 är det tredje kvartalet i rad där vi visar en fortsatt omsättningstillväxt jämfört med samma period året innan. Vi har med detta utfall överträffat omsättningssiffrorna för helåret 2022 redan under Q3. Det är naturligtvis mycket glädjande och tydligt visar att vår inslagna strategi, målmedvetna försäljningsarbete och kundernas ökade medvetenhet kring värdet av våra tjänster, ger den utdelning som vi har förväntat oss. Arbetet fortsätter och vårt fokus nu är att arbeta oss igenom existerande ordrar samt pågående förhandlingar kring nya uppdrag för att kunna avsluta helåret 2023 på bästa möjliga sätt. Försäljningen i tredje kvartalet var inte i linje med våra förväntningar och ett gediget arbete pågår för att intensifiera försäljningen under de kommande månaderna. Dessa aktiviteter har hittills resulterat i nya uppdrag på ca 7 MSEK efter rapportperioden.

Vi fortsätter att följa likviditeten noggrant och gör en avsevärd förbättring jämfört med förra året. En stabil omsättning där vi har fakturerat kunderna kontinuerligt i kombination med att vi har effektiviserat organisationen, har lett till att vi lyckats få ner förlusterna med mer än 7 MSEK under de första 3 kvartalen 2023, jämfört med samma period året innan. Dessa åtgärder tillsammans med den senaste emissionen, gör att vi har en stark kassa även efter vår återbetalning av det kreditlån vi tog tidigare under året. Vi strävar mot att ta verksamheten till ett positivt kassaflöde och har sikte på att nå detta mål inom överskådlig framtid.

Jul – sep 2023

 • Nettoomsättning 3 361 tkr (1 782)
 • Rörelseresultat -984 tkr (-3 486)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,10 SEK (-0,31)
 • Orderingång under perioden 330 tkr (4 778)
 • Orderstock vid periodens utgång 6 276 tkr (6 862)

Jan – sep 2023

 • Nettoomsättning 12 662 tkr (8 083)
 • Rörelseresultat -3 007 tkr (-10 900)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,29 SEK (-0,96)
 • Orderingång under perioden 7 548 tkr (8 347)
 • Orderstock vid periodens utgång 6276 tkr (6 862)

Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen.

Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul – sep) 2023

 • Den 6 juli informerade bolaget om att företrädesemissionen som avslutades den 9 maj 2023 har slutregistrerats.
 • Den 23 augusti meddelade bolaget om att det lån på 1,8 MSEK som ISAB lyfte den 16 januari 2023, planeras att återbetalas till långivarna i slutet av augusti. Totala kostnaden inklusive uppläggningsavgift samt ränta är cirka 2,6 MSEK.
 • Den 29 september meddelade bolaget om ett samarbetsavtal med stort multinationellt bolag i Indien gällande bolagets In Vitro modul DissolvIt.

Väsentliga händelser under rapportperioden jan-sep 2023

 • Den 16 januari, lyfte bolaget en del av lånekrediten med en summa på 1 800 000 SEK.
 • Den 7 mars informerade bolaget att man fått bekräftelse på en IRS order värd 118 480 EUR.
 • Den 6 april informerade bolaget om styrelsens beslut om en nyemission om cirka 17,1 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 • Den 12 maj offentliggjorde bolaget utfallet av den företrädesemissionen av aktier som bolaget hade annonserat om den 6 april. Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,0 % procent och cirka 57,0% tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 13,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
 • Den 25 maj informerade bolaget om det stora europeiska samarbetsprojektet APRINHA, där ISAB kommer att tilldelas 125 000 EURO för sitt bidrag över en 36 månadsperiod.
 • Den 21 juni meddelade bolaget om en ny IRS order på 98 000 EURO från en amerikansk återkommande kund för sin In-vitromodul DissolvIt.
 • Den 27 juni informerade bolaget om en ny order på PreciseInhale instrument med tillhörande moduler på 125 800 EURO.
 • Den 28 juni informerade bolaget om en ytterligare instrument-order från en distributör i Asien på 94 000 USD.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 16 oktober meddelade bolaget om en ny IRS order värd 188 900 EURO. Denna order var från en återkommande kund som är topp 5 i världen inom generika och det gäller bolagets In-Vitro modul DissolvIt.
 • Den 18 oktober informerade bolaget om att man har stärkt sin IP-portfölj avseende sin huvudprodukt PreciseInhale, genom ett nytt beviljat patent i USA. Patentet sträcker sig till 2034.
 • Den 8 november meddelade bolaget om en ny order värd 54 700 EURO, som är resultatet av ett samarbete med en partner som specialiserat sig på regulatoriska tester.
 • Den 13 november informerade bolaget om en ny instrumentorder på 276 450 EURO, från en återkommande kund, som är ett stort europeiskt läkemedelsbolag med en "substantiell" pipeline av inhalerade terapier.
 • Den 21 november meddelade bolaget att man fått en ny IRS order värd 100 000 EUR, från en återkommande multinationell europeiskt läkemedelsföretag.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2023jul-sep 2022jul-sep 2023Jan-sep 2022Jan-sep 2022Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 3 361 1 782 12 662 8 083 12 194
Rörelseresultat, tkr -984 -3 486 -3 007 -10 900 -12 026
Resultat efter skatt, tkr -1 305 -3 509 -3 841 -10 975 -12 125
Balansomslutning, tkr 18 493 15 967 18 493 15 967 12 985
Periodens kassaflöde, tkr -1 511 -1 576 7 850 -10 981 -12 556
Periodens kassaöde per aktie (SEK) -0,10 -0,14 0,59 -0,97 -1,1
Likvida medel, tkr 9 689 3 414 9 689 3 414 1 839
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,10 -0,31 -0,29 -0,96 -1,07
Eget kapital, tkr 13 859 8 703 13 859 8 703 7 553
Eget kapital per aktie (SEK) 0,91 0,77 0,91 0,77 0,66
Soliditet, % 74,94% 54,51% 74,94% 54,51% 58,17%
Forsknings-och 33,32% 40,99% 38,15% 32,64% 40,80%
utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %
Antal aktier 15 167 637 11 375 734 15 167 637 11 375 734 11 375 734
Flerårsöversikt
Tkr 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 12 194 9 422 10 137 8 949 5 441
Resultat efter finansnetto -12 125 -16 609 9 875 -4 345 -11 883
Balansomslutning 12 985 26 112 18 488 23 198 19 653
Soliditet, %, 58 75 57 22 55
Medeltal anställda 9 9 8 7 6

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.