Inhalation Sciences offentliggör utfall i företrädesemissionen

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (“ISAB” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde den 6 april 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,0 procent, varav cirka 14,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 8,8 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Cirka 57,0 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för expansion av existerande tjänster och relevant organisation.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 9 maj 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,2 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 8,8 procent, utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 57,0 procent av Företrädesemissionens totala volym. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 13,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka om samtliga garanter väljer betalning fullt ut i kontanter, uppgår till cirka 3,5 MSEK. För det fall samtliga garanter väljer betalning fullt ut i kontanter så uppgår kostnaden för garanter till cirka 1,8 MSEK, motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet om cirka 11,9 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 3,60 SEK per aktie.

Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en dynamisk period i bolagets utveckling, där de nu tillförda finansiella medlen understödjer genomförandet av vår satsning på inhalation research services samt målsättningen att bli kassaflödespositiva i slutet av 2023, säger Manoush Masarrat, VD för ISAB.

Tilldelning

Tilldelningen för de som har tecknat aktier utan teckningsrätt kommer att ske i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 21 april 2023. Besked om sådan tilldelning kommer att meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Garantiåtaganden

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt arton (18) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Respektive person som lämnat garantiåtagande har rätt att välja om ersättningen ska utgå kontant eller genom emission av nya aktier. Emissionsgaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska anmäla detta till Stockholm Corporate Finance AB senast den 15 maj 2023. Ersättning genom emission av aktier är dock villkorad av att årsstämman i Bolaget bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen för eventuella aktier som emitterats som garantiersättning har, efter förhandling med de som lämnat garantiåtaganden, fastställts till 3,60 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 593 469 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. 

Aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i ISAB med 3 791 903 aktier, från 11 375 734 aktier till 15 167 637 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,40 SEK. Aktiekapitalet ökar med 1 516 761,20 SEK, från 4 550 293,60 SEK till 6 067 054,80 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 25,0 procent.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att äga rum på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 22, 2023.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare I samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som har offentliggjorts före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen den 21 april 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller att erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagsstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl. 18.30 CEST

För ytterligare information, kontakta:
Manoush Masarrat, VD
Tel: +46 (0) 73 628 9153
E-post:
manoush.masarrat@inhalation.se

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se