Invent Medic Sweden AB: sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

I februari 2020 genomfördes en företrädesemission av units i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 26 mars 2020 och stoppdag är den 30 mars 2020. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 1 april 2020.

Genom företrädesemissionen nyemitterades 4 419 180 aktier samt 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 1 april 2020. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Invent Medic till 14 730 608 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 473 060,80 kronor.

 

Härutöver finns 2 209 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 1, vilka kan nyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021. Teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 1 april 2020. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0013720042 och kommer att handlas under tickern “IMS TO 1”.

 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

 

 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

 

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.