Invest Talks: Curasights innovativa teknologi bryter ny mark inom cancerdiagnostik och målinriktad behandling

Curasight är ett Köpenhamnsbaserat medicinteknikbolag som har utvecklat en banbrytande teknologi för nästa generations cancerdiagnostik och målinriktade och individbaserade behandling. Med sin patenterade teknologi uTRACE kan Curasight identifiera var en tumör befinner sig och hur aggressiv den är, vilket kan få stor betydelse för såväl diagnoser som behandlingsval över hela cancerspektrat. Curasight har även utvecklat uTREAT, som tillsammans med uTRACE ska leda till mer effektiva och skonsamma strålbehandlingar. Det berättar bolagets vd Ulrich Krasilnikoff.

 

Berätta om Curasight och bolagets affärsidé

−Curasight grundades 2013 och är ett kliniskt fas II-bolag som grundades av professor Andreas Kjaer samman med en forskargrupp från Rigshospitalet och bygger på mer än ett decennium av forskning vid Rigshospitalet och Köpenhamns universitet. Vi har utvecklat ett koncept för PET-avbildning för cancerdiagnostik baserat på receptorn uPAR, en känd biomarkör för cancer och canceraggressivitet. Konceptet ligger till grund för vår egenutvecklade och patenterade teknologi uTRACE, som kan identifiera cancer och tumörers grad av aggressivitet. Vi erbjuder en precisionsmedicinsk lösning för hur cancer diagnostiseras och behandlas. Vår teknologi kan spara pengar för sjukvården samt bidra till minskat lidande och samtidigt förlänga livslängden för patienten.

Ni har utvecklat en teknologi som ska underlätta PET-undersökningar, en medicinsk avbildningsteknik som är vanligt förekommande i samband med cancerdiagnostik. Berätta mer om det medicinska behovet på området.

PET är en medicinsk avbildningsteknik där radioaktiva spårämnen förs in i kroppen och ansamlas i tumörcellerna för att sedan kunna presenteras på tredimensionella bilder som behandlingsunderlag. Varje år genomförs drygt två miljoner PET-undersökningar runtom i världen. Behovet av moderna och innovativa tekniker är stort, inte minst med tanke på att dagens teknologi vid diagnos av prostatacancer och hjärncancer ofta leder till feldiagnoser, vilket orsakar onödiga kirurgiska ingrepp och onödigt lidande för patienten. Vi är med andra ord verksamma på ett kliniskt område där det medicinska behovet är mycket stort.

Vad utmärker er teknologi, uTRACE samt uTREAT?

Genom att injicera uTRACE, som binder till biomarkören uPAR, kan man i samband med en PET-undersökning av patienten med hög noggrannhet visa den positionen av cancercellerna, som innehåller uPAR, och förutse hur aggressiv cancern är eller kommer att bli. Med uTRACE underlättar vi såväl diagnostik som valet av cancerbehandling utifrån varje patients specifika förutsättningar. uTREAT är en innovativ målsökande strålbehandling, där vi som första cancerindikation går för aggressiv hjärncancer, Glioblastom, som är svår att behandla och prognoserna för patienter idag är mycket dåliga. Genom att kombinera uTRACE och uTREAT kan upptäckten och behandlingen av Glioblastom bli betydligt mer skonsam, målinriktad och effektiv jämfört med dagens metod för extern traditionell strålterapi.

Er teknologi testas för närvarande i hela åtta fas II-studier inom cancerområdet. Vad är bakgrunden till att ni valt att bedriva så många kliniska studier parallellt?

−Vi är övertygade om att uTRACE och i förlängningen även uTREAT kan bidra till en skonsammare behandling och förlängd livslängd för många olika typer av cancerpatienter. De investigator-initierede kliniska studier som genomförs eller har genomförts på Rigshospitalet i Köpenhamn omfattar bland annat Glioblastom, prostatacancer, huvud-hals och neuroendokrina tumörer. uTRACE är att betrakta som en diagnostisk plattform eftersom det har visat sig att uTRACE kan användas i många cancerformer för att karakterisera cancern och avgöra hur aggressiv cancern är. Två mycket viktiga parametrar i förhållande till den fortsatta behandlingen av patienten. Det är därför uTRACE testas i 8 olika cancerformer. Vi är angelägna om att testa vår teknologi på flera diagnoser parallellt för att behålla en bred klinisk horisont och så småningom kunna lansera uTRACE för fler cancerdiagnoser. De resultat som hittills genererats från de kliniska studierna tyder på flera mycket lovande resultat. Hittills har mer än 400 patienter framgångsrikt skannats med uTRACE och inga biverkningar har observerats.

Vad har du för utvecklingsplaner för Curasight?

−Vi satsar nu fokuserat på att ytterligare accelerera vårt kliniska program med ambitionen att genomföra en första kommersiell lansering av uTRACE 2025. Vi planerar i första hand en lansering riktad mot Glioblastom, där det medicinska behovet av nya och förbättrade behandlingsalternativ är mycket stort. Vi arbetar dessutom på att accelerera genomförandet av en fas III studie för uTRACE inom prostatacancer. Därefter planerar vi att förfina och vidareutveckla teknologin så den så småningom även kan tillämpas på andra cancerindikationer. Med uTREAT befinner vi oss i preklinisk fas med Glioblastom, forskningsresultat väntas 2022.

Vilka faktorer gör Curasight till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

−Cancerdiagnostik och cancerbehandling är ett område som för närvarande befinner sig i ett spännande paradigmskifte med fokus på förbättrad diagnostik och mer målinriktad behandling. Världsmarknaden inom nuklearmedicin uppskattas i dagsläget till 6 miljarder USD, men till 2030 väntas den ha ökat till 30 USD. Vi har en bred klinisk utvecklingsportfölj och har även etablerat ett kontaktnät gentemot Big Pharma. På längre sikt är vi beredda att utveckla våra produkter hela vägen genom fas III-studier till kommersialisering och licensavtal med stora läkemedelsföretag. Alternativt är det sannolikt att vi blir uppköpta av ett större globalt läkemedelsbolag. Som aktieägare i Curasight kombinerar man möjligheten till god ekonomisk avkastning med möjligheten att göra verklig nytta för samhället, sjukvården och, inte minst, cancerpatienters liv och framtid. 

Fakta: Curasight grundades 2013 och är ett Köpenhamnsbaserat medicinteknikbolag som har utvecklat banbrytande metoder för nästa generations målinriktade och individbaserade cancerdiagnostik och behandling. Med sin patenterade teknologi uTRACE, som grundar sig på mer än ett decennium av forskning, kan Curasight identifiera var en tumör befinner sig och hur aggressiv den är, vilket kan få stor betydelse för såväl diagnoser som behandlingsval över hela cancerspektrat. Curasight är noterade på Spotlight Stock Market under kortnamnet CURAS.

 

Skribent: Annika Wihlborg – Invest Talks 
Distribution: Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin 
Bildkälla: Curasight

 

Om Invest Talks:

Via Invest Talks når våra uppdragsgivare flest intressenter & investerare i Norden tack vare vår distribution med Dagens Industri & Di.se. Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision.

Friskrivning från ansvar:

Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.