K-Fastigheter köper byggrätter för hyreslägenheter vid nya Opaltorget i västra Göteborg

K-Fast Holding AB har ingått avtal om förvärv av byggrätterna Göteborg Önnered 45:15 och 45:16. Detaljplanen för fastigheterna vid Opaltorget i Västra Göteborg har vunnit laga kraft och K-Fastigheter planerar att bygga omkring 100 hyresrätter i kvarteret.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Göteborg Önnered 45:15 och 45:16 från Opaltorget Förvaltning AB. Byggrätten omfattar ca 8 000 kvm bruttoarea (BTA) och ger K-Fastigheter möjlighet att bygga omkring 100 lägenheter.

”Opaltorget är centralt beläget i stadsdelarna Tynnered och Önnered i västra Göteborg. Sedan något år pågår ett större upprustningsprojekt kring torget, vilket bland annat resulterar i bättre infrastruktur, fler bostäder och lokaler”, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling. ”Tomten som K-Fastigheter kommer att bygga på är en nyckelfastighet i området, med närhet till service, natur, skolor, handel och kommunikationer. Sedan tidigare finns Opalkyrkan på plats i det kvarter där vi snart kompletterar med våra Lamellhus med ett hundratal lägenheter. Byggstart är beräknad till slutet av nästa år.”

Köpeskillingen uppgår till 50 mkr och transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Bedömd investering för färdigställande av detta projekt uppgår till 217,6 mkr och marknadsvärdet vid inflyttning bedöms uppgå till ca 303 mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till omkring 6 000 kvadratmeter, med årligt hyresvärde om cirka 13,3 mkr. K-Fastigheter tillträder fastigheterna per dagens datum.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Fredin, chef affärsområde Projektutveckling, e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 84
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se