K2A offentliggör grundprospekt avseende ett nyetablerat MTN-program och överväger en emission av gröna SEK-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”K2A”) har upprättat ett icke-säkerställt s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 3 miljarder kronor eller dess motsvarighet i euro (”MTN-programmet”). Under MTN-programmet kan Bolaget emittera seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor eller euro med en löptid om minst ett år. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på K2As webbplats (www.k2a.se) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

K2A har även givit Nordea Bank Abp (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av "joint bookrunners" arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 24 maj. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd grön obligation i SEK med en förväntad volym om upp till 400 miljoner kronor och en löptid om 3 år under MTN-programmet (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar.

Nordea och Swedbank ("Arrangörerna") är ledarbanker samt emissionsinstitut under MTN-programmet. Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till K2A och Vinge har agerat legal rådgivare till Arrangörerna i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 11.30 den 21 maj 2021.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 070-7­400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, vice VD, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 7 600 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.