Spridningsemissionen av B-aktier i K2A kraftigt övertecknad – tillförs fler än 4 500 aktieägare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ):s ("K2A" eller "Bolaget") spridningsemission av B-aktier, vilken offentliggjordes den 31 maj 2021 ("Erbjudandet"), visar att anmälningar för teckning av cirka 520 000 B-aktier inkommit, motsvarande cirka 150 MSEK eller 570 procent av de erbjudna B-aktierna. Teckningskursen har fastställts till 288,17 SEK per B-aktie och antalet B-aktier i Erbjudandet har fastställts till 90 900. Styrelsen i K2A har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 31 maj 2021.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet omfattade högst 110 000 nyemitterade B-aktier, dock motsvarande högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,2 MSEK), och riktade sig till allmänheten i Sverige. Teckningskursen om 288,17 SEK per B-aktie har fastställts baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under anmälningsperioden, som löpte mellan den 1 juni och den 10 juni 2021, med en rabatt om fem (5) procent. Syftet med Erbjudandet var att ytterligare sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med B-aktien.

Utfallet
Anmälningar för teckning av cirka 520 000 B-aktier har inkommit inom ramen för Erbjudandet, motsvarande cirka 570 procent av de erbjudna B-aktierna. Då Erbjudandet uppgick till högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,2 MSEK) har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 90 900 baserat på den fastställda teckningskursen om 288,17 SEK per B-aktie. K2A tillförs därmed cirka 26,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 0,48 procent av antalet aktier och cirka 0,24 procent av antalet röster i Bolaget. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i K2A med 90 900 B-aktier, från 18 886 960, varav 13 600 000 B-aktier, till 18 977 860, varav 13 690 900 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 568 125 SEK, från 118 043 500 SEK till 118 611 625 SEK.

– Det är väldigt roligt att intresset från allmänheten att investera i K2A är så stort och att många vill vara en del av vår fortsatta tillväxt med hyresrätter på tillväxtorter. Vi står väl rustade att uppnå styrelsens beslutade mål om att tredubbla vår storlek fram till utgången av 2025 till minst 10 000 bostäder eller ett fastighetsvärde överstigande 20 miljarder SEK, kommentarer Johan Knaust, VD på K2A.

Rådgivare
Avanza Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till K2A i samband med Erbjudandet.
 

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, 070­740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Johan Hähnel, IR-chef, 070-605 63 34, johan.hahnel@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 klockan 08:00 CEST.

Om K2A
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 8 300 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där pressmeddelandet har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i K2A i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör. Inget prospekt har således upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980, med hänvisning till tillämpliga undantag.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av K2A för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.